LASTEAED

Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia alusväärtused

Austus – austades Jumalat austan iseennast, oma ligimest ja kogu loodut.

Hoolivus – suhtun ligimesse ja kogu loodusse hoolivalt: südamesoojuse, tähelepanelikkuse ja aktiivsusega.

Tänulikkus – hoian tänulikku meelt kõigi oma elusündmuste, inimeste ja igapäevatoimingute suhtes.

Meie lasteaed lähtub kristlikest väärtustest, lapse heaolu ja arengut toetavatest kaasaegsetest põhimõtetest ning Waldorfi pedagoogikast.

Õppimise ja arengu eeldusena arvestame lapse psühholoogilisi põhivajadusi:

  • turvatunnet ja suhet õpetajaga,

  • motivatsiooni ja tegevuste tähenduslikkust,

  • kompetentsuse tunnet;

  • autonoomiat – olla aktsepteeritud ja teha eakohaseid valikuid.

Õppetegevused on üldõpetusliku metoodika järgi seotud lapse jaoks üheks mõtestatud tervikuks, st ained on lõimitud ja seostatud lapsele mõistetavalt ja kogetavalt eluga.

Õppetegevustes lähtume tänapäeva (akadeemilist edu ja isiklikku õnne mõjutavatest) oskusest, nt kriitiline/analüüsiv mõtlemisoskus, loovus, kognitiivne paindlikkus, emotsionaalne intelligentsus, ennastjuhtivus, koostööoskus. Seega on õppetegevuste fookuses õpetada lapsed: loovalt mõtlema; ennast tundma, väljendama ja juhtima; teisi mõistma ja nendega arvestama.

Lasteaia pererühmad (liitrühmad), kus on lapsed vanuses 3-7aastat, toetavad parimal moel iga lapse arengut, koostööoskust ja empaatia kujunemist.

Kogu õppekasvatusprotsess (sh õppemeetodid, teemad) ja igapäevategevused on ühtlasi ka väärtuskasvatus, mida kannab täiskasvanute eeskuju (sh hoiakud, mõtteviis).

Meie pedagoogiline lähenemine võtab vaatluse alla lapse kui terviku – vaim, hing ja ihu. Seega on meie lasteaias võrdsel kohal nii mõtestatud/arendavad tegevused, hingeharidus (nt kristlikud väärtuskasvatuse lood, pühad, palved, vaikus) kui ka tervislik keskkond.

Lasteaia koduse ja esteetilise keskkonna kujundamisel on kasutatud naturaalseid materjale ja pastellseid toone (seinad, kangad). Keskkond toetab nii psüühilist heaolu, loovust kui ka tähelepanu fokuseerimist, st seinad pole koormatud liigse ja värvikireva infoga. Mängimiseks eelistame looduslikke, käsitööna tehtud ja mittevalmis mänguasju, mis võimaldavad parimal moel loovuse, mõtlemise ja mälu arengut. Toitu valmistame (sh küpsetame leiba, kooki) hommikul ja õhtupoolikul rühmas koos lastega, kasutades peamiselt kodumaised ja/või mahemärgistusega tooteid.