LISA- JA TUGITEENUSED NING TERAAPIAD

Meil on vedanud, sest Karolini Kooli õpilasi toetavad igapäevaselt suurepärased spetsialistid! Seda nii hingelt kui oskustelt! Meie nooruslikku meeskonda kuuluvad lisaks õpetajatele ja tegevustoetajatele ka laialdaste teadmiste ning kogemustega sotsiaaltöötaja, eripedagoog, logopeed, tegevusterapeut ja füsioterapeut. Ametlik teenuseosutaja on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.

Karolini Kooli spetsialistide teenusele ootame lapsi vanuses 3-16 ka väljastpoolt meie kogukonda. Teenustele saab tulla nii sotsiaalse rehabilitatsiooniplaani alusel kui ilma. Esimesel juhul tasub teenuste eest plaani mahu ulatuses Sotsiaalkindlustusamet, teisel juhul mahu piirang puudub ning tasuda saab sularahas või ülekandega. Sotsiaalse rehabilitatsiooniplaan võib olla varasemalt koostatud mõnes teises asutuses või meie meeskonna poolt.

Kui soovid täiendavat infot või teenustele tulla, siis võta palun ühendust meie sotsiaaltöötaja Liinaga, kirjutades liinatoom@luterlik.edu.ee. Ole hea, tee seda palun enne Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja taotlemist – nii saame olla kindlad, et meie spetsialistide järjekord ei ole ootamiseks liiga pikk.

Lisaks saab teenusele tulla ka KOVi suunamisel ja perearsti teraapiafondi kaudu.

Eraviisiliselt teenusele tuleku sooviga võid otse kirjutada ka meie spetsialistidele – kontaktid leiad allpool.

Teenused

Füsioteraapia

Esimese kohtumise käigus toimub vestlus ja vaatlus, mille käigus püüab füsioterapeut mõista lapse füüsilist ja motoorset arengut ning tuvastada võimalike kõrvalekaldeid. Vastavalt saadud infole ja vanemate soovile planeerib ta edasise teraapia käigu. Teraapias kasutab füsioterapeut erinevaid passiivseid ja aktiivseid terapeutilisi harjutusi ning manuaalteraapiat. Et motiveerida last kaasa tegema, läheneb ta ülesannetele mänguliselt. Kindlasti nõustab ja juhendab füsioterapeut ka lapsevanemaid nii lihtsamate harjutuste kodus tegemisel kui ka võimalike abivahendite küsimustes. 

Meie füsioterapeudi juurde on oodatud kõik lapsed, kellel esineb jäme- või peenmotoorika mahajäämus (näiteks mured tasakaalu ja koordinatsiooniga, lihasjõudluse, aeroobse võimekusega või raskused käeliste tegevustega). Samuti on oodatud lapsed, kelle kaebused tulenevad kas neuroloogilistest, ortopeedilistest või reumaatilistest haigustest, näiteks probleemid lihastoonusega, liigesliikuvuse vähenemine, lihaste või liigeste valu, häiritud kõnnimuster jne. 

Karolini Kooli füsioterapeut

Meie füsioterapeut Paul-Feliks on lapsepõlvest saati spordiga tegelenud ja soovis seetõttu ka oma tulevase töövaldkonna spordiga siduda. Ta omandas Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala (MA) ning töötas õpingutega samaaegselt juba ka laste füsioterapeudina nii SA Elva Laste- ja Perekeskuses kui ka SA Perekodus (Viljandi Jaagu Kool). 
Millest Paul oma töös lähtub?
Kõige enam motiveerib mind lastelt saadav siiras emotsioon. Teen endast oleneva, et nad saaksid positiivse elamuse ja tekiks positiivne seos füüsilise aktiivsusega. Loodan, et sedasi  õnnestub neile kujundada tervislikud liikumisharjumused kogu eluks.
Kontakt: paul-feliks@luterlik.edu.ee

Eripedagoogi vastuvõtt

Eripedagoogi olulisim ülesanne on toetada nende laste arengut ja õppimist, kes vajavad hariduse omandamisel tavapärasest erinevat lähenemist.

Ta võtab selleks parasjagu aega, et pälvida lapse usaldus ja saavutada hea kontakt. Usaldus on kõige alus! Nii leiab eripedagoog üles lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed. Kui positiivne suhe on loodud, saab eripedagoogilise hindamise tulemina alata arendamine tasandil, kus laps tuleb toime abiga. 

Peamiseks eesmärgiks seab ta just lapse tunnetusliku (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist), aga ka kommunikatsiooni-, õpi- ja sotsiaalsete oskuste ning peenmotoorika arengu toetamise. Sageli planeerib eripedagoog tegevusi lapse huvidest lähtuvalt nii, et saab põimitult tegeleda mitme valdkonna oskustega samaaegselt. 

Gerda äratundmine, et eripedagoogika on just tema valdkond, toimus hetkega, mispeale suundus ta soovitud eriala Tartu Ülikoolis omandama. Juba esimesest õppeaastast asus Gerda hankima ka praktilisi kogemusi ning toimetas tugevajavate lastega erinevate organisatsioonide laagrites nii tugiisiku kui lapsehoidjana. Tänu sellele sai ta palju õppida otse erilistelt lastelt endilt ning proovida järele ülikoolis omandatud metoodikaid. 
Meie maja eripedagoog Gerda tegeleb küll kõikide arenguvaldkondadega, kuid tema isiklikuks lemmikuks on peenmotoorika arendamine läbi kunsti ja käelise tegevuse. Kui Gerda saab teada näiteks lapse lemmiktegelase multifilmidest, siis pole tema jaoks probleem see tegelane lapsele värvimiseks kiirelt paberile visandada. 
Millest Gerda oma töös lähtub?
Lapse vajadustest, tugevustest ning huvidest lähtuv tegutsemisviis viib sihile, mille poole püüeldes on iga väiksemgi samm väärt rõõmu ja tähistamist.
Kontakt: gerda.undo@luterlik.edu.ee

Logopeedi vastuvõtt

Meie rehabilitatsioonimeeskonna logopeed toetab nii väikelaste kui koolilaste kommunikatsioonivõime ning neelamisfunktsiooni kujundamist, arendamist või taastamist. Kui lapse kõne areneb aeglaselt või puudub üldse, tasub tulla konsultatsioonile – mida varem probleemiga tegelema hakkame, seda parem on prognoos. 

Meie logopeed: 

 • arendab kõne-eelset kommunikatsiooni; 
 • arendab või taastab suhtlusoskust ja kõne mõistmise oskuseid, hääldust, häält, sõnavara, kõne sujuvust, grammatiliste vormide ja lausemallide kasutamisoskust, sõnavara, tekstiloomet, lugemis- ja kirjutamisoskust (sh alternatiivset kommunikatsiooni); 
 • hindab abivahendite vajadust, soovitab sobivat abivahendit ja õpetab seda kasutama; 
 • nõustab klienti ja/või tema võrgustikuliikmeid; kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel;
 • nõustab neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Esmakohtumis(t)el hindab logopeed kommunikatsioonivõimet ja/või neelamisfunktsiooni. Teraapiaplaani koostamisel lähtutakse konkreetse inimese ja tema pere võimalustest, eripäradest ja vajadustest. Parima tulemuse saavutamiseks teeb logopeed koostööd ka teiste spetsialistidega (õpetaja, eripedagoog, füsioterapeut, ortodont jne).

Annika jaoks on töö logopeedina ühtlasi ka tema hobi, mida ta on saanud praktiseerida juba pea dekaadi jagu. Ta on varasemalt töötanud tasandusrühmas ning tal on rohkelt kogemusi väikelastega, kellel kõne puudub või kelle kõne areneb eakaaslastest aeglasemalt. Ta on tuttav erinevate kommunikaatoritega, sh pilguga juhitavate seadmetega. Nii kogemusest kui ka sellest, et tegemist on tõepoolest südamelähedase erialaga, annab tunnistust Annika tohutu töös kasutatavate vahendite ja materjalide hulk – nii on tal alati varnast võtta just sel hetkel lapse jaoks enim sobiv lahendus. Kõrghariduse logopeedias omandas Annika mõistagi Tartu Ülikoolis.
Millest Annika oma töös lähtub?
Parafraseerides kunn Pepit “Trollide” multikast, võtab ta oma tööpõhimõtte kokku nii: “Kui ma ütlen, et ühtki last abita ei jäeta, siis ei jäeta ka!”
Kontakt: annika@luterlik.edu.ee

Sotsiaaltöötaja nõustamisteenus

Sotsiaaltöötaja olulisim eesmärk on oma teadmistele, kogemustele ja kontaktidele tuginedes toetada lapse, pere ja lähivõrgustiku toimetulekut ning aktiivset ühiskonnas osalemist. Selleks on sotsiaaltöötajal ulatuslik koostöö erinevate asutuste erinevate spetsialistidega, et õigel hetkel just õigeid “nuppe” vajutada. Nii on võimalik ennetada sotsiaalse olemusega probleemide tekkimist ja kiiremini sobivate lahendusteni jõuda.

Sotsiaaltöötaja ülesanne on kindlasti pakkuda tuge sotsiaalhoolekandealase seadusandluse mõistmisel ning jagada infot ja nõuandeid nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste poolt pakutavate toetuste ja teenuste kohta. Loomulikult abistab ta ka asjakohase dokumentatsiooni täitmisel ning juhendab asjaajamisel, eeskätt erinevates ametiasutustes sobivate toetavate teenuste leidmise ja nende kättesaamisega.

Liina on ääretult empaatiline ja hooliv inimene, mistõttu oli tema jaoks igati loogiline peale gümnaasiumi lõpetamist just sotsiaaltööga seonduvat õppima asuda. Sotsiaaltöö ja -poliitika magistrikraadi omandas ta Tartu Ülikoolis. Juba kooli ajal sooritas Liina praktikad lastega seotud valdkondades. Peale ülikooli suundus ta tööle kohalikku omavalitsusse, kus seisis laste ja perede heaolu eest. Liina soov ja eesmärk on, et igal lapsel ja tema perekonnal oleks hea ja turvaline. Selleks kasutab ta enda teadmisi ja praktilisi oskusi. Ta aitab suunata, juhtida ning jõustada.

Rehabilitatsioonimeeskonnas kannab sotsiaaltöötaja vastutusrikast rolli – ta koordineerib plaani koostamisega seotud tegevusi ning on kõikides küsimustes kontaktisikuks edasiste teenuste osutamise vältel.
Kontakt: liinatoom@luterlik.edu.ee 

Vibroakustiline teraapia – ainulaadne Tartus!

Vibroakustilise teraapia eesmärgiks on peamiselt lõõgastumine, ent ka valu ja kehaliste pingete leevendamine. 45-minutilise teraapia käigus kasutame madalsageduslikke puhtaid toone, mida klient niivõrd ei kuule, kuid tajub puutetundlikult. 

Teraapiaseansi ajal lebab klient vibroakustilisel madratsil ja tunnetab läbi selles paiknevate spetsiaalsete kõlarite helivibratsiooni, mis on kombineeritud rahuliku muusika või loodushelidega. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame läbida 10-seansiline kuur.

Vibroakustilise teraapia aitab:

 • vähendada spasme,
 • vähendada valu,
 • õppida lõdvestuma,
 • suurendada kehateadlikkust,
 • vähendada stressisümptomeid (stressist tulenevate vaevuste),
 • vähendada psühhosomaatilisi sümptomeid,
 • vähendada hingamisraskusi,
 • alandada kõrgenenud vererõhku,
 • stressi ja kurnatusega seonduvate tervisevaevuste puhul,
 • psühholoogiliste häirete ravis (nt unetus, ärevushäired, enesevigastuslik käitumine, autism ja depressioon).

Pikemalt vibroakustilisest teraapiast soovitame lugeda Vinkelheli veebilehelt. Just Ivar Vinkeli käe all said põhjaliku väljaõppe ka meie terapeudid – Kadri ja Õilme. Kui soovid vibroakustilise teraapia seansile tulla kirjuta palun oilme@luterlik.edu.ee või kadri@luterlik.edu.ee

Anname ka imelise kingivihje – soeta vibroakustilise teraapia 5x kinkekaart ja kingi endale, pereliikmele või sõbrale võimalus stressist vabaneda. 5x kinkekaardi maksumus on 125 EUR, selle soetamiseks kirjuta palun karolin@luterlik.edu.ee

Hinnakiri

Hinnakiri kehtib kuni 31.12.2023

Ootamatusi tuleb ikka ette ja vahel võib juhtuda, et ei õnnestu kokkulepitud ajal meie spetsialisti vastuvõtule tulla. Palume sellest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24h enne vastuvõtuaega e-kirja teel meie spetsialisti teavitada – nii saame vabaks jäänud aega kellelegi teisele pakkuda. 

Vastuvõtule mitteilmumise ning sellest teavitamata jätmise korral vähemalt 24h enne vastuvõttu, tekib kohustus teenuse eest täies mahus tasuda.

TeenusEraklientSaadaval sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusena
Füsioteraapia40 EURjah
Eripedagoogi vastuvõtt40 EURjah
Logopeedi vastuvõtt40 EURjah
Sotsiaaltöötaja nõustamisteenus35 EURjah
Vibroakustiline teraapia35 EURei