PEETRI KOOL

TLPK põhikool annab kaasaegse ja kristlikul maailmavaatel põhineva hariduse. Meie kooli jaoks on ühtaegu oluline väärt haridus ja väärtusharidus.

Õppetöös on rõhuasetus lapse algatusel, isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, toetatakse tema kujunemist ennast juhtivaks õppijaks. I kooliastmes on õppe- ja kasvatustegevus peamiselt korraldatud üldõpetusliku tööviisi põhimõtteid järgides. II ja III kooliastmest lähtub õppetegevus (lõimitud) aineõppest. 

Kooli valikainetena õpetatakse usuõpetust ning meedia- ja suhtlusõpetust, esimeseks võõrkeeleks on saksa keel.

TLPK´s läbivalt rakendatava kujundava ja toetava hindamisena mõistetakse nii õppe kestel kui kokkuvõtvalt toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning edaspidiste arenguvajaduste kohta.

Lähemalt Kooli õppekava üldosa (2023) ja koolikorraldusest.