PÕHIMÕTTED

Tartu Luterliku Peetri Kooli põhikiri

Tartu Luterliku Peetri Kooli arengukava 2023-2025

Missioon

– Loome keskkonna ja teeme ühiselt koostööd selle nimel, et iga laps areneb isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast, julgeb suhelda ja vastutada, on loov probleemide lahendaja ja tegeleb eakohase enesejuhtimisega.
– Meil on keskkond, kus iga inimene tunneb, et ta on väärtustatud ja Jumala ning kaaslaste poolt armastatud.
– Tutvustame ja kogeme kristlikku kultuuri ja hingeharidust, luterlikku traditsiooni, Eesti kultuuripärandit ning ajaloolise Peetri kooli ajalugu.

Visioon

– TLPK on omanäoline ning Eestis kõrgelt hinnatud haridusasutus, kus kristlikul eetikal ja Eesti rahvuskultuuril põhinev õppekasvatustöö arendab hoolivaid ja isemõtlevaid isiksusi.

Põhiväärtused

Austus – austades Jumalat austame iseennast, oma ligimest ja kogu loodut.
Hoolivus
– suhtume ligimesse ja kogu loodusse hoolivalt: südamesoojuse, tähelepanelikkuse ja aktiivsusega (tegutsemisega).
Tänulikkus
– hoiame tänulikku meelt kõigi oma elusündmuste, inimeste ja igapäevatoimingute suhtes.
Vastutustunne
– vastutame iga oma sõna, mõtte ja teo eest; julgeme tunnistada oma eksimust ja võtame seda õppimisvõimalusena.

Meie eripärad
Me anname kristlikku hingeharidust, mis toetab iga õpilase kujunemist hoolivaks, austavaks, tänulikuks ja vastutustundlikuks inimeseks. Hingeharidus on kõik see, mis lisandub koolis teadmistele, see on tegelemine õpilase hoiakute ja väärtustega, vastamine tema küsimustele, mis puudutavad inimeseks olemist ning tegutsemist siin Jumala loodud maailmas. Meie organisatsioonis on neli erinevat osakonda, mille eripärad lähtuvalt tegevuskeskkonnast ja sihtrühmast on:
Karolini kool – oleme väike, nüüdisaegne ja kogukondlik kogupäevakool erivajadustega lastele, mille fookuses on õpilaste ja nende perede toetamine ning heaolu.
Tartu Põhikool – arvestame õpitee kavandamisel vahetu keskkonna (Tartu kesklinn) poolt pakutavate mitmekesiste võimalustega õppetöö läbiviimiseks väljaspool kooliruume.
Lasteaed – arendame õppimise aluspädevusi ja loovust tervistavas keskkonnas.
Koduõpe – tagame personaalse õpitee igale õpilasele paindlikkuse, koostöisuse ja õpikeskkondade mitmekesisuse kaudu.