TUGITEENUSED

TLPK õpilaste arengu ja õppe toetamise kord

TLPK tugisüsteemi skeem

Tugispetsialisti teenuse avalduse vorm

Õpiabi avalduse vorm

TLPK tugispetsialistid

Eripedagoog Tiina Möller (LHP)

Eripedagoogi assistent Marie Raudsepp

HEVKO Anely Pedai, anely.pedai@luterlik.edu.ee

Eripedagoog Õilme Saks, koolijuht@luterlik.edu.ee

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös vanemate, õpetajate ja teiste tugispetsialistidega üldist tuge vajavate ja erivajadustega õpilaste toetamine eesmärgiga soodustada igakülgselt nende arengut eakohasuse suunas.

Õppeaasta 2023-2024 I poolaasta õpiabi tunniplaan

Sotsiaalpedagoog Helen Hirsnik, helen.h@luterlik.edu.ee

Sotsiaalpedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on õpilase suhtlemisoskuste ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ning sotsialiseerumise toetamine. Sotsiaalpedagoog märkab ja hindab isiku sotsialiseerumisvajadusi ning loob õpilase ümber võrgustiku, mis parimal moel toetab õpilast toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemisel.

Eripedagoog (lasteaia osas) Signe Voolpriit signe.voolpriit@luterlik.edu.ee

Eripedagoogi töö põhieesmärgiks on õpilaste kõne ja kommunikatiivsete oskuste arengu toetamine.

Psühholoog-õpilasnõustaja Terje Saunoris, terje.saunoris@luterlik.edu.ee

Koolikaplan on Marek Roots, marek.roots@eelk.ee

Kaplani peamiseks tööülesandeks on kooli ja lasteaia kogukonna vaimulik teenimine vastavalt luterliku kiriku õpetusele. Kaplan korraldab ja viib läbi kooli ja lasteaia liturgilisi teenistusi ja annab hingehoidlikku nõu. Lisaks toetab ja nõustab kaplan kooli identiteedile vastavalt ürituste korraldamisel, usuõpetuse õpetamisel ning on vajadusel vahendajaks (usaldusisikuks) asutusesiseste probleemolukordade lahendamisel.


Lapsevanema nõusolekust tugiteenuse rakendamiseks

Selleks, et kool saaks rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi, on tarvis vanema nõusolekut Innove otsusele. Nõusoleku andmiseks tuleb lapsevanemal siseneda keskonda ARNO ning avalehel kastis “Innove otsused” klõpsata “Sisesta nõusolek”. Avanevas aknas tuleb täita nõutud väljad ja nõusolek kinnitada, klõpsates nupul“Jah, olen nõus”. Vanem saab soovi korral hiljem oma otsust muuta (nõusoleku eemaldada, valides “Muuda staatust”). Kui vanem on ARNOs andnud nõusoleku Innove otsuse rakendamiseks, siis näeb otsuse sisu kooli esindaja (HEV koordineerija). ARNOs on olemas ka juhend Innove Rajaleidja otsuse avalikustamine koolile (Avalehel Abi all).