ARENGUKAVA

Arengukava 2023-2025

Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaan

TLPK arengukava on dokument, mis kirjeldab haridusasutuse arendustegevuse valdkondi, lähtepositsioone, eesmärke, tegevusnäitajad, määratleb tegevuskava kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Lisaks asjakohastele õigusaktidele lähtub arengukava TLPK põhikirjast, lasteaia ja kooli õppekavadest, sise- ja välishindamise tulemusena kogutud tagasisidest ning Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja lasteaia mudelist. Eetikakeskuse poolt väljatöötatud hea kooli ja hea lasteaia aspektidest (valdkonniti: õppe- ja kasvatustöö, keskkond, juhtimine, koostöö ja head suhted) lähtuvalt on kirjeldatud nii lähtepositsioone kui arendustegevuse eesmärke.

Arengukava 2019-2022

Arengukava 2016-2019

Arengukava 2013-2016