ALUSDOKUMENTATSIOON

TLPK kodukord_2023

Kodukorda täidavad kõik TLPK põhikooliga seotud inimesed (õpilased, töötajad, lapsevanemad). Õpilased ja kooli töötajad esindavad kooli oma isiku ja käitumisega.

TLPK põhikooli õppekava üldosa

Õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. Õppekava koostamisel on kool lähtunud riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, lastevanemate, õpilaste ja koolipidaja soove ning ressursse. Õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondadesse koondatud ainekavadest.

Ainekavad

Lisa nr 1 “Ajaloo ainekava”

Lisa nr 2 “Keele ja kirjanduse ainekava”

Lisa nr 3 “Loodusainete ainekava”

Lisa nr 4 “Matemaatika ainekava”

Lisa nr 5 “Kunstiained ainekava (muusika, kunst)”

Lisa nr 6 “Ühiskonnaõpetuse ainekava”

Lisa nr 7 “Usuõpetuse ainekava”

Lisa nr 8 “Võõrkeelte ainekava”

Lisa nr 9 “Inimeseõpetuse ainekava”

Lisa nr 10 “Liikumisõpetuse ainekava”

Lisa nr 11 “Ainevaldkont Tehnoloogia ainekavad (tööõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodundus”

Lisa nr 12 “Meedia- ja suhtlusõpetuse ainekava”

Lisa nr 13 “Toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava üldosa”

Lisa nr 14 “Toimetulekuõppe ainekavad”

Lisa nr 15 “Hooldusõppe tegevusvaldkonnad”