ARENGUVESTLUS

Arenguvestlus on õppija, lapsevanema ja koordinaatori vahelise koostöö vorm, mis toimub koduõppija IÕK ja õpimapi põhjal ettevalmistatult ja fookusega saada tagasisidet õppija huvide, õpitulemuste (mh akadeemiline tase, võimekus, tööoskused, motiveeritus) ja neid mõjutavate asjaolude kohta. Arenguvestluse eesmärk on õppija motiveerituse ja eneseanalüüsi oskuse toetamine, vastastikune infovahetus ja edasise õppimise planeerimine. Aktiivne roll on koduõppijal, kes tutvustab oma õpimappi, analüüsib ennast ja oma tegevust ning annab hinnangu oma saavutustele ja valikutele. Koordinaator annab omapoolse ülevaate IÕK´s püstitatud eesmärkidest ja nende saavutamisest ning teeb ettepanekuid õppetöö edasiseks korraldamiseks. Lapsevanem annab tagasisidet õppetegevusele oma vaatevinklist, teeb ettepanekuid ning saab vajadusel nõuandeid ja soovitusi. Arenguvestlus peetakse poolaasta lõpus, üldjuhul Tartus. Vajadusel on võimalikud erikokkulepped.

Õpimapp

Õpimapp on kokkuvõtvate hinnangute aluseks olev kogum õppetegevuste jäädvustustest, näiteks:
– füüsilisel kujul eksisteerivad õppematerjalid (vihikud, töövihikud, liikumis-, toitumis- või muud päevikud, meisterdused, käsitööesemed, kunstiteosed jms);
– digikeskkondades asuvad õppematerjalid (nt Opiqu päevikutes tehtud ja salvestatud ülesanded, liikumis-, toitumis- või muud päevikud, äppide statistika nutivahendites);
– teksti-, foto-, video-, heli- või muud failid, mis illustreerivad mõnd õpioskust (ka kunsti- ja meisterdusprojektidest võib teha fotod, õpitud muusikapaladest audio- või videofailid jne);
– raamatute, filmide, saadete pealkirjad;
– veebilehtede, videote, videokanalite lingid jms;
– veebikeskkonda saadetud tööd (selle võimaluse valinud peredel).