HUVIRINGID

Keraamika

Keraamika huviring on mõeldud õpilastele, kes soovivad luua savist keraamilisi tarbeesemeid ja väljendada oma loovust savist pisiplastikas.
– Erinevad voolimistehnikad
– Vormiõpetus
– Loovuse ja leidlikkuse arendamine
– Peenmotoorika arendamine
keraamika õppekava

Juhendaja: Airi Gailit, airi@luterlik.edu.ee

Multisport

Ringi eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ja erinevate kehaliste võimete mitmekülgne arendamine (erinevate spordialade elemente ja metoodikat kasutades).

*Sportlike iseloomuomaduste, suhtumiste ja hoiakute arendamine, meeskonnatöö oskuste kujundamine

*Motoorsete põhioskuste arendamine; õige kehahoiaku kujundamine

*Kiiruse, osavuse, vastupidavuse, koordinatsiooni, painduvuse arendamine

*Teadmiste suurendamine tervislikust eluviisist ja toitumisest

õppekava

juhendaja Jaan Angerjärv  jaan@luterlik.edu.ee

Riigikaitse

Riigikaitse ringis tutvustatakse riigikaitset, selle ülesehitust ja seotust erinevate eluvaldkondadega, et arendada õpilastes kodanikujulgust, kohuse- ja vastutustunnet, kujundada isamaalist meelsust ning arendada armastust oma kodu ja riigi, austust eesti keele ja kultuuri vastu.

Õpitakse ka esmaseid võtteid, oskusi, teadmisi liikumiseks looduses, tegutsemiseks ohuolukorras, abistamiseks traumade ja õnnetuste puhul.

riigikaitse õppekava

Juhendaja: veebel Aare Nõmm (Kaitseliit, Tallinna malev)

Tehnika

Igas ringitunnis tutvutakse uue teemaga – käsitletakse nii loodus- kui materjaliteadust, füüsikat ja keskendutakse neil põhinevale inseneeriale ja tehnikale.  Sisu avatakse läbi rohkete näidete (maailma tuntud objektid, ajaloosündmused, protsessid) kasutades visualiseerimiseks digivahendeid; tutvustatakse nende põhjuseid, tagajärgi, ülesehitust jmt läbi kogemise ja katsete (sh teadusteater) ja rakendatakse kõik õpitu ka praktikasse (isetegemine, meisterdamine, võistlused). Ehk liigutakse suurelt väiksele, üldpildilt detailidele ja teoorialt praktikale.

Juhendaja Alex Savolainen on noor teadlane, inseneriteaduste tudeng, saate “Rakett 69”  3. koha omanik 2017. aastast.

tehnikaringi õppekava

Robootika ja multimeedia

Robootikaringi eesmärgiks on ärgitada laste tehnika-alast huvi ja arendada noorte digipädevusi läbi põnevate ülesannete, meeskonnatöö ja projektide. Algajad huvilised (lasteaed ja 1.-2.klass) alustavad toimetamist robootika lahendustega nagu Bee-Bot, Ozobot, WeDO Lego Education, Dash, kasutatakse WeDo graafilist programmeerimist (Igas ringitunnis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet). Järgmistes vanusegruppides laiendatakse tegevust järjest enamatesse valdkondadesse ning tehakse tutvust ka optika, fotograafia ja animatsiooniga 3-D modelleerimiseni välja.

Juhendaja  Kerli Mikk, kerlimikk@gmail.com

robootika õppekava

Loovtants

Ringi eesmärgiks on laste tutvustamine kehakooli põhialustega, üldfüüsiline areng, loovuse ja improvisatsioonivõimaluste pakkumine.

* loominguline eneseväljendus * üldfüüsiline treening * tantsude õppimine * loovmängude mängimine * tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutuste õppimine ja sooritamine * tantsude jälgimine ja sellest rääkimine

loovtantsu õppekava

juhendaja Heili Lindepuu

Prantsuse keel

Keele õppimine (liikumis)mängude, laulude, käelise tegevuse, kirjalike harjutuste, video vaatamise ja kuulamise jne kaudu. Uute teadmiste ja oskuste harjutamine ja kinnistamine erinevate tegevuste kaudu läbi mitme tunni. Sõnavara: viisakusväljendid, numbrid, värvid, enda tutvustamine, pereliikmed, toiduained, kehaosad, mõned sümbolite ja kommetega seotud sõnad, tegevused, sõidukid jne. Grammatika: isikulised asesõnad, reeglipäraste tegusõnade pööramine, artiklite kasutamine, kohamäärsõnad jne. Hääldus: tähestiku häälimine, konkreetsete sõnade hääldamine, lihtsamad hääldusreeglid.

prantsuse keele ringi õppekava

Juhendaja: Eva Ingerpuu-Rümmel

Draama ja loovusring 

Draama ja loovusringi eesmärk on
– õpetada iseennast ja maailma vaatlema ja analüüsima;
– arendada sõnalist- ja füüsilist eneseväljendust;
– arendada esteetiliste väärtuste tunnetamist, empaatiat ja koostööoskust;
– õppida tundma erinevaid draamatehnikaid.

Juhendaja: Kadri Käärde

draama- ja loovusringi õppekava

Koorid

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutsevad koolis mudilas- ja lastekoor, mis esinevad kooli tähtpäevadel ning osalevad väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel. Vt täpsemalt koori ainekavast.

Koorijuhid: Mari Tooming (lastekoor), Anna Humal (mudilaskoor)