PILLE VALGU NIM STIPENDIUMIFOND

PILLE VALGU NIMELINE STIPENDIUM

Pille VAlk

Pille Valk 2006. aastal usuteaduskonnas.
Foto: Hannes Heinsar

 

Pille Valk (1959–2009) on olnud Peetri kooli asutajate õpetaja ja eeskuju. Tema lakkamatu sära ning siiras pühendumine on olnud meie kõigi innustajaks ning juhtijaks. Just tema juures õppides tekkis paljudel soov luua omanäoline kool, mis baseeruks kristlikel väärtustel, oleks lapsekeskne, mõistev ja hooliv.

Pille Valk Ööülikooli raadiosaatesVäikesed õnnehetked” (2008)


ELULOOST

Esmalt õppis Pille Valk ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas cum laude aastal 1983. 1990. aastal suundus ta Helsingisse teoloogiat studeerima. Aastal 1995 kaitses Pille Valk Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas magistrikraadi. Tema magistritöö teema oli “Usuõpetus Eesti koolides aastatel 1918–1940”. 2003. aastal kaitses ta sama ülikooli usuteaduskonna juures doktorikraadi väitekirja “Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon” alusel.

Tartu Luterlikule Peetri Koolile on oluline seos Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga, kus on oma hariduse saanud kõik kooli rajajad. Käesoleva stipendiumiga soovime jätkata Pille Valgu elutööd ning toetada noori nende õpinguil religioonipedagoogika vallas.

Stipendiumi statuut


ANNETAJAD

2013: Perekond Valk, Kerstin Kask, Toivo Hollo, Küllike Evartov

2014: Anne Bolette Tjensvoll, Olga Schihalejev, Toomas Jürgenstein

2015: Tarvo Siilaberg

2016: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool

2017: Martin Lepiku, Pille Häidkind


STIPENDIAADID

Eleri Soidla (2013)

Eleri Soidla uurib mängude mõju koolitunnis. Oma missiooni usundiõpetuse õpetajana kirjeldab Soidla: „Tahan aidata lapsed ja potentsiaalselt ka lapsevanemad üle kartusest religiooni puudutavas. Soovin, et õpilastel oleks arusaamine religioosse maailma suurusest, selle mitmekesisusest ja sellest, et religioossus ei ole mingi marginaalne nähtus, vaid laialtlevinud.“

2014. aastal jäi stipendium konkursi puudumisel välja andmata, kuid selle vahenditest toetati konverentsi “Laps ja tema kolm K-d: kool, kodu ja kirik” (korraldajad Eesti Kristlike Erakoolide Liit ja Eesti Kirikute Nõukogu) korraldamist 27. märtsil 2015.

Liina Raudvassar (2015)

Tamme Gümnaasiumis ja Tartu Luterlikus Peetri Koolis töötav usu- ja usundiõpetuse õpetaja Liina Raudvassar oli Pille Valgu esimeste religioonipedagoogika tudengite hulgas. Liina jagab Pille Valgu seisukohta, et ilma usuõpetuseta ei saa noor inimene täisväärtuslikku haridust. Stipendiumit soovib Liina kasutada mh metoodilise õppematerjali koostamiseks, mis toetaks õpetajat usuõpetuse tunni ettevalmistamisel ja andmisel.

Elise Nemliher (2016)

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis 2016. aastal edasipüüdlik religioonipedagoogika magistrant Elise Nemliher. Elise kirjeldab oma missiooni usundiõpetuse õpetajana järgmiselt: “Usundiõpetuse õpetajana on minu missioon kolmeosaline: õppekavajärgne õpilaste harimine, usundiõpetuse muutmine koolisüsteemi normaalseks osaks ning õpilaste tervikliku arengu toetamine. Kõik need on minu nägemuses omavahel seotud ning ning kaks esimest eesmärki on kindlasti viimase teenistuses, mis kokkuvõttes on minu jaoks ka kõige olulisem.”

2017. aastal jäi stipendium konkursi puudumisel välja andmata, kuid selle vahenditest toetatakse 2018. aastal ilmuva Pille Valgu artiklikogu kirjastamist Peetri kooli toimetiste sarja 2. raamatuna.


Pille Valgu elutöö jätkamiseks. Eesti Kirik, 06.01.2016

Stipendiumifondi toetuseks on oodatud ja ette tänatud annetused
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE942200221054474432
Selgitus: Annetus Pille Valgu nim stipendiumifondi, TLPK