PROJEKTID

Õpiprojekt “Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilastele” (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, õa 2019/2020)

Õppekäikude eesmärgiks on soodustada looduse tunnetamist ning  õpilastes huvi äratamine looduse säästmise ja hoidmise vastu. Õppekäigud tõstavad laste keskkonnateadlikust läbi teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühitamise.

 

Õppeavara projekt “Alustava Peetri huvikooli robootikaringi avamine” (Tartu huvihariduse riigiraha toetusmeede; 01.10.2018-01.06.2019)

Projekti vahendite toel on koolile ostetud 24 tahvelarvutit Lenovo Tab 4 10 / LTE.

 

Õppeavara projekt “TLPK huvikooli keraamika ja loovkäsitöö ringide arendamine ja tegevuse laiendamine” (Kohaliku Omaalgatuse Programm; 01.06.2018-02.03.2019)

Projekti vahendite toel on kooli käsitööklassi inventari täiendamiseks ostetud potikeder ja õmblusmasinaid.

 

 

 

Õppeavara projekt “Seadmed robootikaringile” (HITSA ProgeTiiger programm, ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018)

Õppeaastast 2018/2019 alustab Peetri kooli juures tegevust robootikaring. Selleks vajalike seadmete hankimist toetab ProgeTiigri programm. Robootikaringis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega, juhendaja suunamisel, valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet. Selle ringi läbimisel saavad lapsed ka esimese kokkupuute ja kogemuse WeDo graafilise programmeerimiskeskkonnaga.

 

Kirjastamisprojekt “Pille Valgu väärtuskasvatuslike artiklite kogumik” (Eesti Kirikute Nõukogu; 01.01.-14.10.2018)

Peetri Kooli Toimetiste sarja 2. raamatuna on ettevalmistamisel Pille Valgu (1959-2009) väärtuskasvatuslike artiklite kogumik. Pille Valk on olnud kaasaegse religoonipedagoogika rajaja Eestis ning Peetri kooli asutajate õpetaja ja eeskuju. Teos ilmub 2018. aasta oktoobris.

 

 

Arenguprojekt “Tartu Luterliku Peetri Kooli III kooliastme (7.–9. klass) avamine ja uue arenguperioodi (2019–2022) ettevalmistamine.” (SA KÜSK; 01.04.2018-30.04.2019).  

Peaeesmärk: Laiendada eraüldhariduskooli Tartu Luterlik Peetri Kool tegevust III kooliastme (7.-9. klass) avamisega aastast 2019, et kasvada täielikuks põhikooliks. Selleks tuleb aastatel 2018–2019 läbida riiklik välishindamine, koostada uue tegevusloa taotlus ja komplekteerida personal. III kooliastme avamine on ühtlasi kooli pidaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool uue arenguperioodi (2019–2022) alguseks. SA KÜSK toetab arenguprojekti 7 589,95 euroga.

 

Koolitusprojekt “Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis” (SA Innove; 01.02.-31.12.2018)

Peaeesmärk: Peetri koolis rakendatakse iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitlust. Uute kooliastmete lisandumisel on tekkinud vajadus koolitada kogu kooli meeskonda muutuva õpikäsituse ja kujundava hindamise rakendamiseks koolis. Selleks on loodud koostöös lektoritega kooli eripärast lähtuv õppekava, kus lisaks teoreetilistele teadmistele viiakse iga õpetajaga läbi supervisioon sh tunnivaatlused ja tagasisidestamine.

 

Koolitusprojekt “Väärtuspõhine koolikultuur” (SA Innove; 20.01-31.05.2018)

Projekti raames toimub 3 koolitust õpetajatele. Koolitus „Lastega filosofeerimine“ ( 8 t) viiakse läbi kahel korral erinevatele gruppidele. Ühes grupis maksimaalselt 15 inimest. Koolituspäeva lõpus toimub koos koolitajaga ühine vestlusring koolituspäeva kogemuste vahetamiseks ja omandatu kinnistamiseks. Koolitust viib läbi TÜ õppejõud Egle Säre. Väärtutse teemalise koolituse „Voorused“ (1t) viib läbi Triin Käpp ja väärtuskasvatuse meetodeid tutvustava koolituse „Väärtuskasvatuse meetodid“ (2t) viib läbi Nelli Jung. Koolitus „Voorused“ ja „Väärtuskasvatuse meetodid“ toimub ühe korra kogu sihtgrupile (30 töötajat).
Peale filosofeerimise koolitust saavad õpetajad ülesandeks katsetada lastega filosofeerimist ainetundides ja hommikuringis. Õpetajate filosofeerimise oskust kinnistatakse supervisioonil, mis toimub kahele grupile eraldi. Supervisioonil vaadeldakse ühiselt paari õpetaja poolt läbi viidud õpilastega filosofeerimist ning analüüsitakse nähtut.

 

Õpiprojekt “Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilastele” (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, õa 2018/2019)

Õppekäikude eesmärgiks on soodustada looduse tunnetamist ning  õpilastes huvi äratamine looduse säästmise ja hoidmise vastu. Õppekäigud tõstavad laste keskkonnateadlikust läbi teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühitamise.

 

Koolitusprojekt “Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (Erasmus+; 11.2017-09.2019)

Novembrist 2017 algas meie kooli esimene rahvusvaheline koostööprojekt. Tegemist on väärtushariduse alase Erasmus+ projektiga „Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (vabas tõlkes “Õpetajate koolitamine, et kujundada õpilaste isiksuse oskusi ja iseloomukasvatust”) õpetajatele ja teadustöötajatele. Eestist osalevad Tartu Ülikooli pedagoogika osakond ja Peetri kool, teised projektipartnerid on koolid ja ülikoolid Hispaaniast ning Lätist.

 

Koolitusprojekt “Õpihuvi” (SA Innove; 11.2017-02.2018)

Õpihuvi projekt on kavandatud õppeaastat läbiva õpiüritusena (koolituste sarjana), mille kaudu tekib lasteaia õpetajatel ühine arusaam ja tervikpilt, kuidas parimal viisil toetada laste õpihuvi ja kooliküpsuse saavutamist, mis viiks koolirõõmuni.  Kuna lapse arengu ja õppimise üheks oluliseks aluseks on lapse tahe ja motivatsioon tegutseda, midagi uut teada saada, siis selle toetamine vajab õpetajate igapäevaseid teadvustatud valikuid, hoiakuid (väärtusi) ja metoodiliselt õigeid tegevusi kõigis lasteaia õppekasvatustegevuse valdkondades. Seetõttu käsitletakse koolitustel erinevaid arenguvaldkondi, mille kaudu saab õpetaja neid võimeid lastes arendada ja eelkõige toetada lapse eneseusku. Koolituse teemad on üldplaanis seotud lapse tahte (tahtekasvatuse), mõtte (mõtlemise areng) ja tundeeluga.

 

“TLPK lasteaia õueala liigvee likvideerimine” (Kohaliku Omaalgatuse Programm, 05.-12.2017)

Eesmärgiks on, et TLPK lasteaia Roosi 1 ja Punga 2 majade rühmad, Peetri kooli kogukond ja linnaosa elanikud saavad aastaringselt kasutada TLPK lasteaia mitmekülgset ja arendavat õueala igapäevasteks tegevusteks ja ürituste läbiviimiseks. Projekti tulemusena paigaldati septembris 2017 OÜ Lõunalaaned poolt õuelalale vertikaalne drenaažikaev. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.