PROJEKTITOETUSED


Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus põhikooli ja koduõppe õpilasgruppide keskkonnaalaste õppekäikude läbiviimiseks 2023/2024 õppeaastal (3600.-)


Toetus laulu- ja tantsupeoliikumises osalevatele kollektiividele (mudilas-, laste- ja poistekoorile ning rahvatantsurühmale) kokku 2656 eurot.Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus Peetri kooli, Jakobi kooli ja koduõppe gruppide keskkonnaalaste õppekäikude läbiviimiseks 2022/2023 õppeaastal (3200.-)


“Jakobi Kooli avatud mänguväljaku 2.etapp” (4 528,86.-) -Kohaliku omaalgatuse programmi toetus Jakobi kooli õuealale ronila lisamiseks (EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusele).


Kohaliku omaalgatuse programmi toetus projektile “Kogupäevakooli õpiõu” ( 5 488,78.-), mille abil luuakse mitmekülgne ja turvaline õpiõu sobivate atraktsioonide ja tegevusaladega septembris 2022 tegevust alustava Karolini Kooli koolimaja juurde.


Toetus laulu- ja tantsupeoliikumises osalevatele kollektiividele, mudilas- ja lastekoorile ning rahvatantsurühmale  (1446,48.-)


Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus projektile “Taevamanna uus tase ehk funktsionaalne sisseseade kogukonnakohvikule” (4 095,52.-).


“Jakobi Kooli lasteaia avalik mänguväljak” – Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus Põlva Jakobi kooli õueala arendamiseks (4446,91.-) (EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusele). 


Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus õpihuvilaagrite korraldamiseks II – III kooliastmele (5760.-) augustis 2021.


Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus TLPK, Peetri Huvikooli ja Tartu Ülikooli muuseumi ühiste õpihuvilaagrite korraldamiseks I kooliastmele.


“TLPK I kooliastme keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud 2021/22” Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus (1349.-).
Õpilaste teadlikkuse tõstmine säästva keskkonnaarengu teemal, et osata näha ja mõista seoseid looduse, inimeste käitumise ja selle keskkonda mõjutavate tagajärgede vahel.


PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus (2284.61 eurot) põllumajandusettevõtete külastamiseks lasteaiarühmadele ja esimesele kooliastmele 2021.aasta kevad-suvel.


Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus (150 000 eurot)  pilootprojektile „TLPK Karolini kogupäevakool Tartu Luterliku Peetri Kooli toimetuleku- ja hooldusõppe filiaalina” haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkondade integreeritud mudeli väljatöötamiseks erituge vajavatele lastele.


“Käsitöö ja tehnoloogia värkstuba kogukonnakoolile” Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus Põlva Jakobi kooli huvitegevuse arendamiseks (EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusele) – klaasisulatus- ja keraamikapõletusahju, vajalike lisatarvikute, akutrellide, vitraažitöövahendite ja ümblusmasinate ostuks (3975.95.-)


Siseministeeriumi lisaeelarveline toetus usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele 2020. aastal arvutite ostmiseks (3500.-)


Tartu Linna 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus 10 multimeediavõimekusega arvuti soetamiseks ja huviringide arendamiseks (4700.-)


Huvihariduse projekt “Emajõe Ateena ehk kuidas saada üle vee?”. Teadushuvihariduse Liidu toetus LTT valdkonna suvekooli läbiviimiseks 2020.


Õpiprojekt “TLPK keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud 2020/21” Keskkonnainvesteeringute keskus.
TLPK õpilaste teadlikkuse tõstmine säästva keskkonnaarengu teemal, et osata näha ja mõista seoseid looduse, inimeste käitumise ja selle keskkonda mõjutavate tagajärgede vahel (2240.-).


Arendusprojekt “TLPK koolimaja suure saali täisfunktsionaalsuses kasutuselevõtt ” Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2020 kevadvoorust.
Koolimaja saali kui Eestis ainulaadse ajaloolise interjööriga kinosaali tehnilise funktsionaalsuse suurenendamine ja seeläbi formaalharidusele lisandväärtuse pakkumine ning laiemate võimaluste loomine kogukondlikuks ja piirkondlikuks koostööks (5068.-).


Õppevaraprojekt. HITSA toetus ProgeTiigri seadmete 2020.aasta taotlusvoorust 3395.47 eurot EV3 robotite ja MatataLab programmeerimiskomplektide soetamiseks arendamaks digipädevusi igapäevases õppetöös hariduslike robotite abil (4850.67.-).


Õppevaraprojekt “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Tartu Luterlikus Peetri Koolis” (SA Innove; 01.10.2019-30.04.2020)

Peaeesmärk: Projekti eesmärk on hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimine Tartu Luterlikus Peetri Koolis, luues valmisoleku tavakoolis piisavalt toetada neid ning tagada hea töökeskkond koos vajaliku õppevaraga tugispetsialistidele, kes saaksid samuti maksimaalselt hästi toetada hariduslike erivajadustega õpilasi meie koolis. Projekti tulemusena saavad hariduslike erivajadustega lapsed hästi hakkama meie koolis ning nende erinevate vajadustega arvestatakse ning meil on loodud erinevad võimalused nende toetamiseks.


Huvihariduse projekt “Multimeedia ringi käivitamine Peetri huvikoolis (Tartu huvihariduse riigiraha toetusmeede 2019/2020)

Tehniliste vahendite soetamine. Ringi esimesel tegutsemisaastal tehakse esmatutvust optika ja fotograafiaga, 3-D modelleerimise ja animeerimisega ning droonidega.


Huvihariduse projekt “Tehnikaringi „Teravad pliiatsid“ käivitamine Peetri Huvikoolis kahele vanuseastmele” (Tartu huvihariduse riigiraha toetusmeede 2019/2020)

Vahendite ja kulumaterjalide soetamine, juhendaja tasu toetamine. Huviringi eesmärk on õpetada noori kastist välja mõtlema ning tekitada neis suuremat huvi tehnika- ja loodusteaduste vastu, samuti harjutada neid olemasolevaid ressursse nutikalt ja säästlikult kasutama.


Õpiprojekt “Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilastele” (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, õa 2019/2020)

Õppekäikude eesmärgiks on soodustada looduse tunnetamist ning  õpilastes huvi äratamine looduse säästmise ja hoidmise vastu. Õppekäigud tõstavad laste keskkonnateadlikust läbi teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühitamise.


Huvihariduse projekt “Alustava Peetri huvikooli robootikaringi avamine” (Tartu huvihariduse riigiraha toetusmeede; 01.10.2018-01.06.2019)

Projekti vahendite toel on koolile ostetud 24 tahvelarvutit Lenovo Tab 4 10 / LTE.


Õppeavara projekt “TLPK huvikooli keraamika ja loovkäsitöö ringide arendamine ja tegevuse laiendamine” (Kohaliku Omaalgatuse Programm; 01.06.2018-02.03.2019)

Projekti vahendite toel on kooli käsitööklassi inventari täiendamiseks ostetud potikeder ja õmblusmasinaid.


Õppeavara projekt “Seadmed robootikaringile” (HITSA ProgeTiiger programm, ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018)

Õppeaastast 2018/2019 alustab Peetri kooli juures tegevust robootikaring. Selleks vajalike seadmete hankimist toetab ProgeTiigri programm. Robootikaringis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega, juhendaja suunamisel, valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet. Selle ringi läbimisel saavad lapsed ka esimese kokkupuute ja kogemuse WeDo graafilise programmeerimiskeskkonnaga.


Kirjastamisprojekt “Pille Valgu väärtuskasvatuslike artiklite kogumik” (Eesti Kirikute Nõukogu; 01.01.-14.10.2018)

Peetri Kooli Toimetiste sarja 2. raamatuna on ettevalmistamisel Pille Valgu (1959-2009) väärtuskasvatuslike artiklite kogumik. Pille Valk on olnud kaasaegse religoonipedagoogika rajaja Eestis ning Peetri kooli asutajate õpetaja ja eeskuju. Teos ilmub 2018. aasta oktoobris.


Arenguprojekt “Tartu Luterliku Peetri Kooli III kooliastme (7.–9. klass) avamine ja uue arenguperioodi (2019–2022) ettevalmistamine.” (SA KÜSK; 01.04.2018-30.04.2019).  

Peaeesmärk: Laiendada eraüldhariduskooli Tartu Luterlik Peetri Kool tegevust III kooliastme (7.-9. klass) avamisega aastast 2019, et kasvada täielikuks põhikooliks. Selleks tuleb aastatel 2018–2019 läbida riiklik välishindamine, koostada uue tegevusloa taotlus ja komplekteerida personal. III kooliastme avamine on ühtlasi kooli pidaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool uue arenguperioodi (2019–2022) alguseks.


Koolitusprojekt “Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis” (SA Innove; 01.02.-31.12.2018)

Peaeesmärk: Peetri koolis rakendatakse iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitlust. Uute kooliastmete lisandumisel on tekkinud vajadus koolitada kogu kooli meeskonda muutuva õpikäsituse ja kujundava hindamise rakendamiseks koolis. Selleks on loodud koostöös lektoritega kooli eripärast lähtuv õppekava, kus lisaks teoreetilistele teadmistele viiakse iga õpetajaga läbi supervisioon sh tunnivaatlused ja tagasisidestamine.


Koolitusprojekt “Väärtuspõhine koolikultuur” (SA Innove; 20.01-31.05.2018)

Projekti raames toimub 3 koolitust õpetajatele. Koolitus „Lastega filosofeerimine“ ( 8 t) viiakse läbi kahel korral erinevatele gruppidele. Ühes grupis maksimaalselt 15 inimest. Koolituspäeva lõpus toimub koos koolitajaga ühine vestlusring koolituspäeva kogemuste vahetamiseks ja omandatu kinnistamiseks. Koolitust viib läbi TÜ õppejõud Egle Säre. Väärtutse teemalise koolituse „Voorused“ (1t) viib läbi Triin Käpp ja väärtuskasvatuse meetodeid tutvustava koolituse „Väärtuskasvatuse meetodid“ (2t) viib läbi Nelli Jung. Koolitus „Voorused“ ja „Väärtuskasvatuse meetodid“ toimub ühe korra kogu sihtgrupile (30 töötajat).
Peale filosofeerimise koolitust saavad õpetajad ülesandeks katsetada lastega filosofeerimist ainetundides ja hommikuringis. Õpetajate filosofeerimise oskust kinnistatakse supervisioonil, mis toimub kahele grupile eraldi. Supervisioonil vaadeldakse ühiselt paari õpetaja poolt läbi viidud õpilastega filosofeerimist ning analüüsitakse nähtut.


Õpiprojekt “Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilastele” (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, õa 2018/2019)

Õppekäikude eesmärgiks on soodustada looduse tunnetamist ning  õpilastes huvi äratamine looduse säästmise ja hoidmise vastu. Õppekäigud tõstavad laste keskkonnateadlikust läbi teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühitamise.


Koolitusprojekt “Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (Erasmus+; 11.2017-09.2019)

Novembrist 2017 algas meie kooli esimene rahvusvaheline koostööprojekt. Tegemist on väärtushariduse alase Erasmus+ projektiga „Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (vabas tõlkes “Õpetajate koolitamine, et kujundada õpilaste isiksuse oskusi ja iseloomukasvatust”) õpetajatele ja teadustöötajatele. Eestist osalevad Tartu Ülikooli pedagoogika osakond ja Peetri kool, teised projektipartnerid on koolid ja ülikoolid Hispaaniast ning Lätist.


Koolitusprojekt “Õpihuvi” (SA Innove; 11.2017-02.2018)

Õpihuvi projekt on kavandatud õppeaastat läbiva õpiüritusena (koolituste sarjana), mille kaudu tekib lasteaia õpetajatel ühine arusaam ja tervikpilt, kuidas parimal viisil toetada laste õpihuvi ja kooliküpsuse saavutamist, mis viiks koolirõõmuni.  Kuna lapse arengu ja õppimise üheks oluliseks aluseks on lapse tahe ja motivatsioon tegutseda, midagi uut teada saada, siis selle toetamine vajab õpetajate igapäevaseid teadvustatud valikuid, hoiakuid (väärtusi) ja metoodiliselt õigeid tegevusi kõigis lasteaia õppekasvatustegevuse valdkondades. Seetõttu käsitletakse koolitustel erinevaid arenguvaldkondi, mille kaudu saab õpetaja neid võimeid lastes arendada ja eelkõige toetada lapse eneseusku. Koolituse teemad on üldplaanis seotud lapse tahte (tahtekasvatuse), mõtte (mõtlemise areng) ja tundeeluga.


Arendusprojekt “TLPK lasteaiamaja Roosi 1 laiendamine juurdeehitisele II korruse lisamisega kahe kabineti ja laste garderoobi tarbeks” (Gustav-Adolf-Werk; 01.06-15.08.2017)

Peaeesmärk: Roosi 1 lasteaiahoone laiandamine aitab kaasa senisest kvaliteetsema alusharidusteenuse (selle osaks on kõneraviteenus ja vajadusel muud pedagoogilised tugiteenused, mis olnud TLPK jaoks tegevuse algusest prioriteet) pakkumisele. Lasteaia ruumid on kasutajasõbralikumad ning suureneb seniste lapsevanemate ja töötajate üldine rahulolu lasteaiakeskkonnaga (k.a töökeskkonna mõistes).


“TLPK lasteaia õueala liigvee likvideerimine” (Kohaliku Omaalgatuse Programm, 05.-12.2017)

Eesmärgiks on, et TLPK lasteaia Roosi 1 ja Punga 2 majade rühmad, Peetri kooli kogukond ja linnaosa elanikud saavad aastaringselt kasutada TLPK lasteaia mitmekülgset ja arendavat õueala igapäevasteks tegevusteks ja ürituste läbiviimiseks. Projekti tulemusena paigaldati septembris 2017 OÜ Lõunalaaned poolt õuelalale vertikaalne drenaažikaev. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.