JAKOBI KOOL

Vastuvõtt

Vastuvõtt õppeaastast 2019/2020 alustavasse Põlva Jakobi Kooli (Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekoht; Kesk 11) on avatud. Ootame avaldusi peredelt, kelle jaoks on oluline väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool!

Vastuvõtuks palume täita vastuvõtuavalduse blanketi (1. klass; 2. klass) ning saata see digiallkirjastatult: polva@luterlik.edu.ee.

Esimesteks klassiõpetajateks on kogenud ja tunnustatud pedagoogid Urve Järg (1. klass) ja Tiina Vasser (2. klass).

Avalduse esitanud perega lepitakse kokku tutvumisvestlus.

Lähtume kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustab rahvuskultuuri – Põlvas soovime erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Meie õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

Kooli senise tegevusega on võimalik tutvuda meie kodulehe vahendusel, eelkõige rubriikides:

KOOL

HINNANGUD

PÕHIMÕTTED

Jakobi Kooli õppemaksuks kalendrikuus on 10% riiklikust töötasu miinimummäärast. Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades polva@luterlik.edu.ee ja helistades 5348 7681.

Põhiseadus § 37 kohaselt on laste hariduse valikul otsustav sõna vanematel. Seega on vanemad alati vabad otsustama kooli kasuks, mis pole elukohajärgne kool.   

 

–      –      –

 

Septembris alustab Põlva linnas kristlik kool

Tartu Luterlik Peetri Kool avab koostöös EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse ja kohaliku kogukonnaga 2019/2020 õppeaastast Põlva linnas oma filiaali. Klassi kaupa kasvava põhikooli koduks saab ajalooline pastoraadihoone Põlva kesklinnas (Kesk tn 11). Ettevalmistustööd kooli rajamiseks on käimas.

Direktor Tarvo Siilabergi sõnul toetab Peetri kool kohalikku algatust Põlvasse kogukonnakeskse ja väärtuskasvatusel põhineva kooli rajamiseks. “Peetri kool on Tartus jõudsalt kasvanud ning arenenud. Põlva filiaali puhul kasutame seniseid kogemusi parimal moel. Peame oluliseks õpetaja eeskujust lähtuvat kristlikku väärtuskasvatust, empaatiavõime arendamist õpilastes ning rahvuskultuuri,” lausus ta.

Oma tegevuses lähtub kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt väljatöötatud „Hea Kooli” arengumudelist ning arusaamast, et lisaks väärtusharidusele peab kool andma ka väärt haridust. Põlvas oma filiaali avavas luterlikus koolis on õppetöö aluseks üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine, mille raames saavad täidetud ka riikliku õppekava nõuded. Koolis töötavad kõik vajalikud tugispetsialistid. Eesmärkide saavutamiseks tehakse tihedat koostööd perede, koolikogukonna ning kohaliku omavalitsusega.

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola sõnul tuli algatus Põlvasse kristliku üldhariduskooli loomiseks niiöelda altpoolt, lapsevanemate ja samuti mõnede munitsipaalkoolis töötavate kristlastest pedagoogide poolt. Õpetaja Nigola peab oluliseks arvestada Põlvas kohalikku identiteeti, siinse paikkonna vaimset pärandit ja ka isamaalist mõtteviisi.

Vastuvõtt uue kooli 1. klassi avatakse 22. veebruarist. Kogu vastuvõtuks vajalik eelinfo avaldatakse Peetri kooli kodulehel. Märtsis ja aprillis toimuvad uute peredega kohtumis- ja aruteluõhtud. Aprillis ja mais peetakse ka eelkooli tunnid, mis toetavad kooliks valmistumist ning tutvumist koolikeskkonna ning klassikaaslastega.

Täpsustavad küsimused on oodatud aadressil polva@luterlik.edu.ee.

Põlva pastoraat, Kesk tn 11