KOOLI ÕPPEKAVA

TLPK põhikooli õppekava üldosa

Õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. Õppekava koostamisel on kool lähtunud riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, lastevanemate, õpilaste ja koolipidaja soove ning ressursse. Õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondadesse koondatud ainekavadest. Kooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab kooli direktor. Enne kinnitamist peavad kooli õppekava heaks kiitma kooli õppenõukogu, kooli nõukogu ning õpilasesindus. Kooli õppekava kinnitab pidaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.

AINEKAVAD

Eesti keel

Usuõpetus

Loodusõpetus

Kehaline kasvatus

Matemaatika

Meedia- ja suhtlemisõpetus

Saksa keel

Kunstiõpetus

Tööõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus