ARENGUKAVA

Arengukava 2019-2022

Tartu Luterliku Peetri Kooli arengukava on dokument, mis kirjeldab haridusasutuse arendustegevuse valdkondi, lähtepositsioone, eesmärke, tegevusnäitajad, määratleb tegevuskava kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Lisaks asjakohastele õigusaktidele lähtub arengukava TLPK põhikirjast, lasteaia ja kooli õppekavadest, sise- ja välishindamise tulemusena kogutud tagasisidest ning Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja lasteaia mudelist. Eetikakeskuse poolt väljatöötatud hea kooli ja hea lasteaia aspektidest (valdkonniti: õppe- ja kasvatustöö, keskkond, juhtimine, koostöö ja head suhted) lähtuvalt on kirjeldatud nii lähtepositsioone kui arendustegevuse eesmärke.

Arengukava 2016-2019

ÕPPEAASTA 2018/2019 ÜLDTÖÖPLAAN

ÕPPEAASTA 2017/2018 ÜLDTÖÖPLAAN

ÕPPEAASTA 2016/2017 ÜLDTÖÖPLAAN

 

Arengukava 2013-2016

ÕPPEAASTA 2015/2016 ÜLDTÖÖPLAAN

ÕPPEAASTA 2014/2015 ÜLDTÖÖPLAAN

ÕPPEAASTA 2013/2014 ÜLDTÖÖPLAAN