PÕHIMÕTTED

Tartu Luterliku Peetri Kooli põhikiri

Tartu Luterliku Peetri Kooli arengukava 2023-2025

Missioon

– Toetada perekondi laste kasvatamisel kristlikust eetikast ja eesti rahvuskultuurist lähtuvalt;
– Luua keskkond ja teha ühiselt tööd selle nimel, et iga laps areneb terviklikuks isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast, oskab ja julgeb mõelda ning öelda, teha ja vastutada;
– Lähtuda seisukohast, et kõik inimesed on Jumala looming ja Jumal armastab neid tingimusteta.
– Tutvustada kristlikku kultuuri, luterlikku traditsiooni, Eesti kultuuripärandit ning ajaloolise Peetri kooli ajalugu.

Visioon

TLPK on omanäoline ning Eestis kõrgelt hinnatud haridusasutus, kus kristlikul eetikal ja Eesti rahvuskultuuril põhinev õppekasvatustöö arendab hoolivaid ja isemõtlevaid isiksusi.

Põhiväärtused

Austus, mille all me mõistame eneseväärikuse toetamist, Looja ja loodu(se) austamist, pühaduse ja sallivuse kasvatamist, perekonna kui ühiskonna tugistruktuuri toetamist ning üksteise usaldamist.

Hoolivus, mille all me mõistame südamesoojust ja andestamist. Hoolivus peab valitsema kõikides suhetes, nii lapse ja õpetaja, lapse ja vanema kui vanema ja õpetaja vahel.

Tänulikkus, mille all mõistame tänutunnet kõikide vastu ja kõige eest, mis meile on antud ning oskust sellest õppida;

Vastutustunne, mis hõlmab nii õpetajate, õpilaste kui lapsevanemate ühises koostöös võetud ülesannete lõpuni tegemist, üksteise toetamist ning julgust tunnistada oma eksimusi ja vajakajäämisi, et neist seeläbi üheskoos üle saada.