PÕHIMÕTTED

VISIOON

Peetri kool on omanäoline ning Eestis kõrgelt hinnatud haridusasutus, kus kristlikul eetikal ja Eesti rahvuskultuuril põhinev õppekasvatustöö arendab hoolivaid ja isemõtlevaid isiksusi.

MISSIOON

Peetri kooli missioon on:

• toetada perekondi laste kasvatamisel kristlikust eetikast ja eesti rahvuskultuurist lähtuvalt;

• luua keskkond ja teha koos tööd selle nimel, et iga laps areneb terviklikuks isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast; ta oskab ja julgeb mõelda ning öelda, teha ja vastutada;

• suunata iga inimest mõtlema sellele, et ta on Jumala looming ja tingimusteta armastatud Looja poolt.

ERIPÄRA

Peetri kool lähtub oma tegevuses kristlikest põhimõtetest ning järgib neid nii õppe- ja kasvatustegevustes kui ka õpikeskkonnas.

Peetri koolis tähtsustatakse isamaalisust ja tegutsetakse Eesti rahvuskultuuri püsimise ja arengu nimel.

Peetri koolis tähistatakse kristliku kalendri tähtpäevi ja austatakse nendega seostuvat kombestikku.

Peetri kooli eesmärk on terviklik ning vaimsust rõhutav haridus vastandina pragmaatilisele haridusele.

Peetri kool lähtub õpilaste valikul vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest väärtus-orientatsioonist.

Peetri kool annab hingeharidust (kristlik väärtuskasvatus), mis

• lähtub kristlikust eetikast ja üldinimlikest väärtustest ning loob aluse ühiskondlikult vastutustundliku ja kodanikuühiskonna põhimõtteid austava isiksuse kujunemiseks;

• tutvustab ja kannab kristlikku kultuuri, luterlikku traditsiooni, eesti kultuuripärandit ning ajaloolise Peetri kooli pärandit.

Peetri kooli PÕHIVÄÄRTUSED

AUSTUS, mille all me mõistame eneseväärikuse toetamist, Looja ja loodu(se) austamist, pühaduse ja sallivuse kasvatamist, perekonna kui ühiskonna tugistruktuuri toetamist ning üksteise usaldamist.

HOOLIVUS, mille all me mõistame südamesoojust ja andestamist. Hoolivus peab valitsema kõikides suhetes, nii lapse ja õpetaja, lapse ja vanema kui vanema ja õpetaja vahel.

TÄNULIKKUS, mille all mõistame tänutunnet kõikide vastu ja kõige eest, mis meile on antud; oskust sellest õppida;

VASTUTUSTUNNE, mis hõlmab nii õpetajate, õpilaste kui lapsevanemate ühises koostöös võetud ülesannete lõpuni tegemist, üksteise toetamist ning julgust tunnistada oma vigu/nõrkusi, et neist seeläbi üheskoos üle saada.

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool lähtub tegutsemisel Eesti vabaühenduste eetikakoodeksist.