ALUSDOKUMENDID

Peetri kooli lasteaia tegevuse korraldamisel lähtutatakse eelkõige koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lasteaia keskkonnale esitatud tervisekaitsenõuetest, erakooliseadusest ning Peetri kooli alusdokumenditedest.

Lasteaia kodukord

• Lasteaia õppekava

Lasteaia õppekasvatustegevused, igapäevatoimingud ja keskkond lähtuvad teadvustatud väärtuskasvatusest; kuna väärtused ja hoiakud kujunevad välja koolieelses eas, jäädes mõjutama inimese kogu ülejäänud elu. Väärtuskasvatus põhineb kristlikul maalimavaatel ja lähtub põhimõttest: austades Jumalat, austan iga inimest ja kogu loodut. Valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted lähtuvad koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, mille rakendamisel kasutatakse üldõpetust, waldorfpedagoogikat ja positiivse käitumise toetamist.

Lasteaia tegevus- ja päevakava 2017/2018

Dokumentatsiooni ja kalendri keskkond personalile: Basecamp