ALUSDOKUMENDID

Peetri kooli lasteaia tegevuse korraldamisel lähtutatakse eelkõige koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lasteaia keskkonnale esitatud tervisekaitsenõuetest, erakooliseadusest ning Peetri kooli alusdokumenditedest.

Lasteaia kodukord

Lasteaia õppekava

Lasteaia õppekasvatustegevused, igapäevatoimingud ja keskkond lähtuvad teadvustatud väärtuskasvatusest; kuna väärtused ja hoiakud kujunevad välja koolieelses eas, jäädes mõjutama inimese kogu ülejäänud elu. Väärtuskasvatus põhineb kristlikul maalimavaatel ja lähtub põhimõttest: austades Jumalat, austan iga inimest ja kogu loodut. Valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted lähtuvad koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, mille rakendamisel kasutatakse üldõpetust, waldorfpedagoogikat ja positiivse käitumise toetamist.

Lasteaia tegevus- ja päevakava

Lasteaia aastarütm

Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Kooli ja lasteaia üldtööplaan õppeaastal 2018/2019

Dokumentatsiooni ja kalendri keskkond personalile: Basecamp