TUGITEENUSED

Tartu Luterliku Peetri Kooli tugisüsteem ja selle rakendamise kord

Peetri kool lähtub õpilasi vastu võttes ja õppetööd korraldades kaasava hariduse põhimõttest, mis on väljendatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (§ 47 (1)) ning mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul kooli tavaklassis. Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on hariduslik erivajadus u 16%-l üldhariduskooli õpilastest ja neist suurem osa (76%) õpib üldhariduskooli tavaklassis.

Peetri kooli klassidesse kaasatakse mõistlikus proportsioonis õpilased, kes tulenevalt nende ajutistest või spetsiifilistest õpiraskustest vajavad tavakoolis täiendavaid tugimeetmeid (eelkõige õpiabi), eriõppe korraldust või tugispetsialistide teenuseid. Spetsiifilist õppekorraldust ja ressursimahukaid tugimeetmeid vajavaid õpilasi Peetri kool oma praeguses arenguetapis vastu võtta ei saa ning seetõttu ei ole loodud ka HEV-õpilastele mõeldud väikeklasse.

Koolil on väga hea spetsialistina olemas eripedagoog. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel on haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesandeks.

Kooli maailmavaatelisest eripärast tulenevalt on tugispetsialistiks ka kaplan/hingehoidja.

Tugispetsialistide kontaktid on leitavad kooli kodulehel ja nende vastuvõtuajad on märgitud tunniplaanis.

Õpetajate tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta, tugispetsialistide soovitused ja sellest tulenevalt õpilasele rakendatud meetmed dokumenteeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil, mida peetakse keskkonnas Stuudium.

Tugiteenuste rakendamise mõtestatumaks ning eesmärgipärasemaks muutmine on Peetri kooli pideva arendustegevuse osas. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamisel lähtume eelkõige kooli alusdokumentatsioonist, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja määrsusest „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“.

Vt lisaks: Haridusliku erivajadusega õpilane