ÕPPEMAKS

Alates 01.09.2020 on TLPK õppemaksu määraks kalendrikuus 22% (seni 20%) töötasu miinimummäärast (2020. aastal 584 eurot).

Õppemaksu määra muutus on 5 aasta jooksul esmakordne ja kaalutletud. Tõusu 20%´lt 22%´le kompenseerib lapsevanema väljamineku seisukohast see, et alates 01.09.2020 on TLPK põhikoolis koolitoit tasuta (k.a pikapäevarühmas). Lisaks rakenduvad senised õppemaksu soodustuste määrad tervikuna kooliga seotud väljaminekule (v.a huvikooli õppemaks). Samuti saab lapsevanem nüüd taotleda tulumaksutagastust kogu koolikulult. Ühtlasi vähendab muudatus administratiivset koormust ning vabastab vanema kohustusest teatada koolitoidult puudumistest.

TLPK põhikooli õpilastele, kellel on vähemalt 2 nooremat õde-venda TLPK lasteaias või põhikoolis, kehtib õppemaksu 30%-line soodustus. Õppemaksu 20%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 noorem õde või vend TLPK lasteaias või põhikoolis.

​Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.

Erakooliseaduse (§ 22(7)) kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaks katab seega kõik õppetööga seotud kulud õppevahendite (nt kunstitarbed) ja -materjalide (nt õpikud, tööraamatud, tahvelarvutid) ning õppekäikude (sh transporditeenus, piletid) osas, vajadusel ka inventari (nt suusad, uisud) rendi. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.