MEEDIA- JA SUHTLUSÕPETUS

Infoühiskonnas elades muutub järjest olulisemaks oskus mitmetahulises infokeskkonnas hakkama saada. Seetõttu oleme Tartu Luterlikus Peetri Koolis võtnud eesmärgiks pöörata tähelepanu laste meediakasvatusele ning suhtlemisele avalikus ruumis.

Artikkel “Meedia- ja suhtlemisõpetus algkoolis” / Õpetajate Leht; 30.05.2014  

Esimeses kooliastmes on õpe üles ehitatud kolmele meediakasvatuse ja -pädevuse osale. Esimeses klassis pöörame tähelepanu erinevate meediumite kasutama õppimisele. Oluline on lisaks tänapäevastele lastele juba tuttavate tehnoloogiliste vahendite (sülearvuti, nutitelefon, tahvelarvuti) kõrval tradisitiooniliste meedialahenduste (ajaleht, raadio, televisioon) tundma õppimine. Õppemetoodiliselt lähenetakse n-ö käed-külge lahenduste kaudu.

Teises kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis toimimise seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. Õpilane harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal õiget suhtlusviisi.

Meedia- ja suhtlemisõpetuse ainekava