KÜSK – KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL

ARENGUHÜPE 05.2015-08.2016

Projektitaotlus “Tartu Luterliku Peetri Kooli II kooliastme (4.–6. klass) avamine ja uue arenguperioodi (2016–2019) ettevalmistamine” sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt arenguhüppe toetuseks 5367,14 eurot.

EESMÄRK

Laiendada eraüldhariduskooli Tartu Luterlik Peetri Kool tegevust II kooliastme (4.-6. klass) avamisega aastast 2016.

Selleks tuleb aastatel 2015–2016 läbida riiklik välishindamine, koostada uue koolitusloa taotlus, komplekteerida personal ja tagada vajaliku materiaaltehnilise baasi olemasolu. II kooliastme avamine on ühtlasi kooli pidaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool uue arenguperioodi (2016–2019) alguseks.

LÜHIKOKKUVÕTE

Tartu Luterlik Peetri Kool alustas 2013. aastal tegevust lasteaed-põhikoolina ning, nagu teistelegi alustavatele erakoolidele, väljastati ka meile esimene koolitusluba kolme aastaseks perioodiks 2013–2016, mille lõpuks oleme täielikult avanud I kooliastme (1.–3. klass). Tegevuse jätkusuutlikuse ja põhikoolina kasvamise seisukohast on meie järgmiseks oluliseks arenguetapiks põhikooli II kooliastme (4.–6. klass) avamine aastast 2016. Selleks on vajalik läbida senise koolitusloaga seotud riiklik välishindamine (sügisel 2015), analüüsida ning hinnata senist tegevust perioodil 2013–2016, täiendada ja parendada õppekava üldosa ning koostada II kooliastme ainekavad, koostada perioodiks 2016–2019 uus arengukava, täiendkoolitada senist personali ning leida uusi õpetajaid, parandada kooli materiaaltehnilist baasi, nt soetada õppetööks täiendavat inventari ja valmistada ette ruume.

Kokkuvõtteks: soovime laiendada väga head ja erilist, vanemate poolt nõutud ning tänapäeva hariduse põhimõtetele vastavat väärtuskasvatuslikku kooli.

Projektijuht: Tarvo Siilaberg (tarvo@luterlik.edu.ee)