KOOLIKORRALDUS

TLPK tegevuse korraldamisel lähtutatakse:

• põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest
• põhikooli riiklikust õppekavast
kooli päevakavale ja õppekorraldusele esitatud tervisekaitse nõuetest
• erakooli seadusest
kooli alusdokumenditedest

Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku 175 koolipäeva.

Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

 

KOOLIPÄEV

Koolimaja uksed avatakse igal tööpäeval kell 8.00. Koolipäev algab kell 08.450 hommikuringiga ja tunnid algavad 09.00.

Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

Õpiabitunnid toimuvad tundide ajal ja enne või pärast tunde klassiõpetaja või eripedagoogi poolt määratud ajal.

Õppekäigud väljaspool Tartu linna kooskõlastatakse eelnevalt lapsevanemate ja kooli juhtkonnaga.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

1.–3. klassis on õppe- ja kasvatustegevus korraldatud üldõpetuse põhimõtteid järgides, v.a saksa keel, kehaline kasvatus, usuõpetus ning meedia- ja suhtlemisõpetus, kus järgitakse traditsioonilist aineõpetust.

Üldõpetusliku tööviisi eesmärk on õpetada

• lapsi seostama erinevaid väärtuseid, oskuseid ja teadmisi, et need üksteist vastastikku toetaksid;

• õpilast mõistma ja suhestama juba õpitut või õpitavat nii, et erinevate õppeainete vahel tekiksid seosed ja õpilane oskaks tundides saadud teadmisi ja oskusi teise õppeaine tundi üle kanda.

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni.

II-III kooliastmes kasutatakse lõimitud aineõpetust. Lõimingu üheks lähteks on kooli igakuised fookusväärtused.

Õpetamisel kasutatakse võimalikult palju aktiivõppemeetodeid (suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe, probleemõpe, õuesõpe, rühmatöö, lastega filosofeerimine jt).

Õppetöös on rõhuasetus lapse enda algatusel, isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel, koolis õpitav ja selle läbiviimine peab arendama lapses tahet, iseloomu ja organiseerimisvõimet, selleks tuleb jätta lapsele suurem vabadus õppimises ning võimaldada tal uurimuslikku tegevust.

HINDAMINE

TLPK´s kasutatakse kujundava hindamise ehk toetava hindamise põhimõtteid. Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

Hindamise põhimõtted 

•  õpilasele antakse sõnaline suuline või kirjalik kirjeldus lähtuvalt tema arengust, kooliastme pädevustest ja õpioskuste kujunemisest, õpiprotsessis osalemisest ning õpitulemustest. Suulisi ja lühemaid kirjalikke kirjeldusi saavad õpilased pidevalt, kokkuvõtvad kirjalikud kirjeldused antakse iga õppeveerandi lõpul.

• õpilasi hinnatakse sõnaliste kirjeldustega, sest selline hindamine on paindlikum laste kooliellu sisseelamiseks, valmistab lapsi sujuvalt ette numbriliseks hindamiseks ja loob lastele enam positiivseid emotsioone.

• Hindamisel lähtutakse põhimõttest, et hindamine toetab õpilase eneseväärikust ja -usku, loob emotsionaalselt turvalise, meeldiva keskkonna, kujundab enesehinnangut õpilasel.

• Sõnaliselt hinnatakse õpilase psüühiliste protsesside arengut, pädevuste kujunemist, õpitulemusi.


KOOLIRAAMATUKOGU

Peetri kooli raamatukogu peetakse õpperaamatukoguna. Põhikogu ülesannet täidavad Tartu Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5, Tartu) ja Tartu Ülikooli raamatukogu (W. Struve 1, Tartu).