ALUSDOKUMENTATSIOON

TLPK põhikooli kodukord

Kodukorda täidavad kõik TLPK põhikooliga seotud inimesed (õpilased, töötajad, lapsevanemad). Õpilased ja kooli töötajad esindavad kooli oma isiku ja käitumisega.

TLPK põhikooli õppekava üldosa

Õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. Õppekava koostamisel on kool lähtunud riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, lastevanemate, õpilaste ja koolipidaja soove ning ressursse. Õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondadesse koondatud ainekavadest.

Ainekavad

Ajalugu

Inimeseõpetus

Keel ja kirjandus

Kehaline kasvatus

Kunstiõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Meedia- ja suhtlemisõpetus

Muusikaõpetus

Tööõpetus, tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus

Usuõpetus

Võõrkeeled

Ühiskonnaopetus