VASTUVÕTT

TLPK koduõppeosakonna õpilaseks saab tulla üle Eesti. Vastuvõtuvestlus ja kohustuslikud arenguvestlused kord poolaastas toimuvad Tartus. Muu suhtlemine toimub suures osas üle videosilla.

Koduõppele asumiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja vastuvõtuavalduse (blankett). Digiallkirjastatud või skänneeritud avalduse palume saata: koduope@luterlik.edu.ee

Koduõpe lapsevanema soovil on õppemaksuta. Juhendatud koduõppe kohta loe rohkem siit.

Õpilase vastuvõtmisel sõlmitakse lapsevanema või seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel haridusleping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

TLPK´sse vastuvõtmisel esitatavad dokumendid on nimetatud korras “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

TLPK KÕOK vastuvõtuperiood on jooksva aasta 1. veebruarist 1. maini. Vabade kohtade korral toimub lisavastuvõtt kuni jooksva aasta 31. oktoobrini.

  A-võõrkeeleks (alates 3. klassist) saab valida inglise, vene, saksa või prantsuse keele; B-võõrkeeleks (alates 6. klassist) mõne muu keele. TLPK KÕOK’l on õigus küsida hinnangut vastava keele õpetajalt.

 Kooli vastuvõtmisel saab oma isikliku meiliaadressiga õpilasekonto Opiq õppematerjalikeskkonda iga koduõppija, kelle vanem selleks soovi avaldab. Lapsevanem saab õpetajakonto (st võimaluse päevikuid teha ja kontrollülesandeid saata) juhul, kui ta soovib teatud õppeainetes õpimappi Opiqu kaudu koguda ja esitada.

  Vastuvõtu järel peetakse esmane perevestlus, mille käigus selgitatakse, kuidas on õpilasel kõige parem oma koduõppeteekonda alustada.

TLPK koduõppe suuna õpilased on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud TLPK Põlva põhikooli – Jakobi Kooli – juures.