KOORDINAATORI TUGI

Koduõppe perede heaks töötavad koordinaatorid

Kadi Künnapuu – koduope@luterlik.edu.ee

Irja Toots – irja@luterlik.edu.ee

 

Koduõpe koordinaatori juhendamisel – mis see on?

Juhendatud koduõpe (I ja II kooliastmes, variant B) on parim lahendus lapsevanemale, kes küll tahaks, et tema laps oleks koduõppel, kuid kellel endal pole piisavalt teadmisi, oskusi, kindlust ja/või aega, et oma lapsele igapäevast õpet korraldada.

Teenuse kestvusühikuks on poolaasta, ka õppemaks tasutakse poolaasta kaupa. Poolaasta lõppedes on võimalik soovi korral otsustada tasuta koduõppe kasuks (variant A).

Koduõpe koordinaatori juhendamisel tähendab, et:
– pärast esmast perevestlust koostab koordinaator õppijale individuaalse õppekava (IÕK) ning tööplaani õppeaastaks ja poolaastaks vastavalt õppija huvialadele ja tugevustele;
– koordinaator jälgib õppe ülesehitamisel riikliku õppekava nõudeid ning õpitegevuste kavandamisel arvestab võimalikult palju õppija eripärade, huvialade, õpiviiside ja pere vajadustega;
– jooksev õpe on korraldatud nädalate kaupa: veebikeskkonna Seesaw vahendusel annab koordinaator õppijale valiku ülesandeid ning valiku viisidest, kuidas õppija antud õpitegevust sooritada soovib.

 

Koordinaator vastutab, et:
– õppetegevus vastaks riikliku õppekava nõuetele;
– õpimapp oleks arenguvestluse ajaks lapsevanemale kättesaadav (õpimapp sisaldab Seesaw keskkonnas tekkinud portfooliot ning kokkuvõtet IÕK´s ja tööplaanides seatud eesmärkide saavutamisest; arenguvestluse ajal lisanduvad õppija ja pere hinnanguid seatud eesmärkide saavutamisele);
– arenguvestlus perega toimub vähemalt kord poolaastas, vajadusel sagedamini.

 

Lapsevanem vastutab, et:
– õppijale on eraldatud õppimiseks ettenähtud aeg, koht ja vahendid (netiühendusega laua-, süle- või tahvelarvuti);
– õppija saab eakohast tuge oma tööde kavandamisel ja vajalike materjalide hankimisel;
– koordinaator on aegsasti teavitatud reisidest, üritustest, laagritest ja muust sellisest, et neid operatiivselt õppetegevustesse lülitada ja seeläbi õppija motivatsiooni ja kaasatust suurendada.