ARENGUVESTLUS

Arenguvestlus on õppija, lapsevanema ja koordinaatori vahelise koostöö vorm. See toimub ettevalmistatult ja selle jooksul saavad kõik osapooled tagasisidet õppija huvidest, õpitulemustest (mh akadeemiline tase, võimekus, tööoskused, motiveeritus) ja neid mõjutavatest asjaoludest.

Arenguvestluse eesmärk on õppija motiveerituse ja eneseanalüüsi oskuse toetamine, vastastikune infovahetus ja diskussioon. Aktiivne roll on õpilasel, kes tutvustab oma tööd, analüüsib ennast ja oma tegevust ning annab hinnangu oma saavutustele ja valikutele. Koordinaator annab omapoolse ülevaate IÕKs püstitatud eesmärkidest ja nende saavutamisest ning teeb ettepanekuid õppetöö edasiseks korraldamiseks. Lapsevanem annab tagasisidet õppetegevusele oma vaatevinklist, teeb ettepanekuid ning saab vajadusel nõuandeid ja soovitusi.

Arenguvestlus peetakse poolaasta lõpus, üldjuhul Tartus. Vajadusel on võimalikud erikokkulepped.