KODUÕPE

Koduõppe raames pakume

– Kokkuhoidvat ja toetavat kogukonda, sh igakuine tugigrupi kohtumine koduõppijate vanematele, suletud Facebook suhtlusgrupp, meililist, traditsiooniline koduõppe sügispäev Tartus jpm.
– Juhendatud koosõppe päevi ja tuge lapsevanemate algatatud koosõppe korraldamisel.
– Koduõppe koordinaatori ja tugispetsialistide konsultatsioone ning teenuseid.

 

Koduõppe kaks võimalust

a) Koduõpe lapsevanema juhendamisel

Seda tavapärast koduõppe varianti soovitame vanematele, kellel on varasem kogemus, kindlad eesmärgid ja piisavalt igapäevast ajaressurssi. A-variandi puhul koostab pere kooli õppekava alusel õppijale individuaalse õppekava, korraldab koduse õppetöö, jälgib õpitulemuste saavutamist ning kord poolaastas osaleb arenguvestlusel koduõppekoordinaatoriga. Pere saab õpetaja kasutajaõigused opiq.ee õppematerjalide veebikeskkonnas ja seab sisse õpimapi, mille alusel peetakse arenguvestlused. Õpimapp võib sisaldada näiteks:
– poolaastaks seatud eesmärke ja hinnanguid nende saavutamisele (erinevate tegevuste loetelu ja/või kokkuvõtted);
– õppija enesehinnanguid, st kui hästi tema arvates eemärgid said täidetud, mida ta peaks järgmisel poolaastal harjutama jmt;
– lapsevanemate ja õppija kommentaaridega näidistöid;
– fotosid ja videosid kunstitöödest, õppekäikudest, praktilistest töödest;
ja kõike muud, mida pere soovib jagada.

Koduõpe lapsevanema juhendamisel on õppemaksuta.

 

b) Koduõpe koordinaatori juhendamisel (I ja II kooliaste)

Juhendatud koduõpet pakume I ja II kooliastmes (1.-6. klass) ja soovitame lapsevanemale, kellel puuduvad varasemad kogemused, kindlad eesmärgid ja igapäevane ajaressurss. B-variandi puhul koostab koduõppe koordinaator kooli õppekava alusel õppijale individuaalse õppekava, korraldab veebipõhise õppetöö ning jälgib õpitulemuste saavutamist. Kord poolaastas osaleb pere arenguvestlusel, mille jooksul:
– teeb koordinaator kokkuvõtte seatud eesmärkidest ja nende saavutamisest;
– õppija annab hinnanguid sellele, kui hästi tema arvates õpe toimis, mil määral eemärgid said täidetud, mida ta peaks järgmisel poolaastal harjutama jmt;
– planeeritakse õppekorraldus järgnevaks perioodiks.

Juhendatud koduõppe õppemaksu määraks kalendrikuus on 10% riiklikust töötasu miinimummäärast. Õppeaastal 2019/2020 (01.09.19-31.08.20) on õppemaks 54 eurot kuus (2019. a alampalk on 540 eurot). Õppemaksu tasutakse poolaasta kaupa, vastavalt esitatud arvetele.

 

Koduõppe korraldamisel teeb TLPK koostööd OÜ Viis tugispetsialistide Kadi Künnapuu ja Irja Tootsiga. Kirjutage neile küsimuste korral: koduope@luterlik.edu.ee.

Koduõppe seadusandlikest alustest on võimalik lugeda määrusest “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”.