HUVITEGEVUS

Riigikaitse

Riigikaitse ringi eesmärk on
– tutvustada riigikaitset, selle ülesehitust ja seotust erinevate eluvaldkondadega
– arendada õpilastes kodanikujulgust, kohuse- ja vastutustunnet
– kujundada isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust
– arendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, austust eesti keele ja kultuuri vastu
– õpetada esmaseid võtteid, oskusi, teadmisi liikumiseks looduses, tegutsemiseks
ohuolukorras, abistamiseks traumade ja õnnetuste puhul

Juhendaja: veebel Aare Nõmm (Kaitseliit, Tallinna malev)

Grupid:

Riigikaitse 1.-2. kl, esmaspäeviti 14:00-14:45, kuutasu 5 eurot

Riigikaitse 3.-7. kl, esmaspäeviti 14:45-15:45, kuutasu 5 eurot

UUS 2019/2020 Tehnika

Õppeaasta jooksul tutvume inimkonna suurimate saavutustega. Ringi eesmärk on panna lapsi mõistma, et miski ei tule elus iseenesest ja mugavus tuleb endale ise luua. Igas ringitunnis tutvutakse uue teemaga – käsitletakse nii loodus- kui materjaliteadust, füüsikat ja keskendutakse neil põhinevale inseneeriale ja tehnikale.  Sisu avatakse läbi rohkete näidete (maailma tuntud objektid, ajaloosündmused, protsessid) kasutades visualiseerimiseks digivahendeid; tutvustatakse nende põhjuseid, tagajärgi, ülesehitust jmt läbi kogemise ja katsete (sh teadusteater) ja rakendatakse kõik õpitu ka praktikasse (isetegemine, meisterdamine, võistlused). Ehk liigutakse suurelt väiksele, üldpildilt detailidele ja teoorialt praktikale.

Huviringi tegevuse alustamist toetab Tartu linn.

Juhendaja Alex Savolainen on noor teadlane, inseneriteaduste tudeng, saate “Rakett 69”  3. koha omanik 2017. aastast.

Grupid:

Tehnika 1.-2. kl, kolmapäeviti 14:00-14:55 (ruum 104), kuutasu 15 eurot

Tehnika 3.-4. kl, kolmapäeviti 15:05-16:00 (ruum 104), kuutasu 15 eurot

Robootika ja multimeedia

Robootikaringi eesmärgiks on ärgitada laste tehnika-alast huvi ja arendada noorte digipädevusi läbi põnevate ülesannete, meeskonnatöö ja projektide.

Algajad huvilised (lasteaed ja 1.-2.klass) alustavad toimetamist robootika lahendustega nagu Bee-Bot, Ozobot, WeDO Lego Education, Dash, kasutatakse WeDo graafilist programmeerimist (Igas ringitunnis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet).

Järgmistes vanusegruppides laiendatakse tegevust järjest enamatesse valdkondadesse ning 3.-4. klassi lapsed teevad esmatutvust juba ka optika, fotograafia ja animatsiooniga. Kõige vanema vanusegrupi ring kannabki hoopis multimeedia nime ning õppeaasta jooksul jõutakse lisaks 3-D modelleerimiseni ning ringitundide raames külastatakse ka fotopimikut Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja külla tuleb ka mobiilne fotostuudio.

Juhendajad: Kerli Mikk, kerlimikk@gmail.com (robootika) ja Kadi Karro (multimeedia ja fotograafia)

Robootika ja multimeedia huviringi tegevuse alustamist toetab Tartu linn.

Grupid:

Robootika 1.-2. kl, kolmapäeviti 13:00-14:00 (ruum 201), kuutasu 23 eurot /Ring on täitunud!/

Robootika ja multimeedia 3.-4. kl, kolmapäeviti 14:00-15:25 (ruum 201), kuutasu 30 eurot

Multimeedia 5.-7. kl, kolmapäeviti 15:30-16:55 (ruum 201), kuutasu 33 eurot

UUS 2019/2020 Prantsuse keel

Keele õppimine (liikumis)mängude, laulude, käelise tegevuse, kirjalike harjutuste, video vaatamise ja kuulamise jne kaudu. Uute teadmiste ja oskuste harjutamine ja kinnistamine erinevate tegevuste kaudu läbi mitme tunni. Sõnavara: viisakusväljendid, numbrid, värvid, enda tutvustamine, pereliikmed, toiduained, kehaosad, mõned sümbolite ja kommetega seotud sõnad, tegevused, sõidukid jne. Grammatika: isikulised asesõnad, reeglipäraste tegusõnade pööramine, artiklite kasutamine, kohamäärsõnad jne. Hääldus: tähestiku häälimine, konkreetsete sõnade hääldamine, lihtsamad hääldusreeglid.

Juhendaja: Eva Ingerpuu-Rümmel

Grupid:

Prantsuse keel 3.-6. kl, esmaspäeviti, teisipäeviti 14:45-15:30  (ruum 107), kuutasu 25 eurot

Esmaabi ja traumaennetus

Ringi eesmärk on tekitada lastes juba varases nooruses kindlustunne, et tema võimuses on aidata. Statistika järgi vajavad 70% juhtudest abi meie oma perekonna liikmed. See tähendab, et kui lapse pereliikmega peaks midagi juhtuma ja ta ei oska selles olukorras midagi teha, siis jääb see teadmine teda eluks ajaks kummitama. Teada on, et kriisi olukorras ei suuda keegi adekvaatselt olukorda hinnata, kui teda selleks treenitud ei ole. Esmaabi huviringis räägitakse algul võimalikest haigusseisunditest ning traumadest teoreetiliselt. Sellele järgneb praktiline drill ning situatsioonimängud, mis kinnistavad õpitut.

Tegevuskava (2019)

6.09 – abi kutsumine, elustamise harjutamine nukul
20.09 – teadvuseta kannatanu abistamine, stabiilse külili asendi harjutamine, kordame elustamist
4.10 – verejooksud ja sidumine
18.10 – põletused, külmumine
1.11 – šokis kannatanu, erakorralised rasked haigusseisundid
15.11 – hammustused, mürgistused
29.11 – võõrkehad ninas, -kurgus, -hingamisteedes
13.12 – praktilised situatsioonide läbimängimised, kus kasutatakse kõike õpitut

Juhendaja: Viivika Padar (viivika@luterlik.edu.ee)

Grupid:

Esmaabi ja traumaennetus, reedeti (2 korda kuus) 13:55-15:00 (ruum 107), kuutasu 15 eurot

Judo

Judo huviringi eesmärgiks on
– kujundada õpilastes üldiseid õpioskuseid kuulata, jälgida, mõista ja täita korraldusi;
– toetada lapse igakülgset arengut arvesse võttes tema ealisi iseärasusi;
– elementaarsete korraharjumuste kujundamine; rõhutada isikliku hügieeni tähtsust;
– arendada lapse motoorseid põhioskusi; õige kehahoiaku kujundamine;
koordinatsiooni ja peenmotoorikat arendavad harjutused, tasakaalu ja julguse
arendamine;
– õpetada tundma oma keha osi (põlv, küünarnukk, turi, kukal jne);
– harjutada lapsi orienteeruma ruumis;
– arendada trennitegemise tahet ning tõsist suhtumist treeningprotsessi;
– arendada sõbralikku suhtumist trennikaaslastesse ja austust vanematesse.

Juhendajad: Jaan Angerjärv

Grupid:

Judo, esmaspäeviti 15:00-16:00, neljapäeviti 14:00-15:00 (pööningusaal), kuutasu 25 eurot

UUS 2019/2020 Draama ja loovusring 

Draama ja loovusringi eesmärk on
– õpetada iseennast ja maailma vaatlema ja analüüsima;
– arendada sõnalist- ja füüsilist eneseväljendust;
– arendada esteetiliste väärtuste tunnetamist, empaatiat ja koostööoskust;
– õppida tundma erinevaid draamatehnikaid.

Juhendaja: Kadri Käärde

Grupid:

Draama ja loovusring 1.-3. kl, neljapäeviti 14:00-14:50 (suur saal), kuutasu 18 eurot

Draama ja loovusring 4.-7. kl, neljapäeviti 15:00-15:50 (suur saal), kuutasu 18 eurot

Keraamika

Keraamika huviring on mõeldud õpilastele, kes soovivad luua savist keraamilisi tarbeesemeid ja väljendada oma loovust savist pisiplastikas.
– Erinevad voolimistehnikad
– Vormiõpetus
– Loovuse ja leidlikkuse arendamine
– Peenmotoorika arendamine
– Korra pidamise harjumuse arendamine

Juhendaja: Airi Gailit, airi@luterlik.edu.ee

Grupid:

Keraamika algajatele, esmaspäeviti 13:00-14:00 (ruum 104), kuutasu 25 eurot /Ring on täitunud!/

Keraamika jätkajatele, kolmapäeviti 14:00-15:30 (ruum 104), kuutasu 25 eurot

Keraamika edasijõudnutele, teisipäeviti 14:45-16:15 (ruum 104), kuutasu 25 eurot

Loovkäsitöö

Loovkäsitöö huviring on mõeldud kogu kooli õpilastele, kes soovivad eneseväljendusena luua käsitööesemeid, sünteesides erinevaid tehnikaid ja materjale.
– Käsitöötehnikate omandamine ja arendamine
– Fantaasia, leidlikkuse ja loovuse arendamine
– Isikupäraste loovtööde teostamine

Juhendaja: Airi Gailit, airi@luterlik.edu.ee

Grupid:

Loovkäsitöö, neljapäeviti 14:45-16:15 (ruum 104), kuutasu 18 eurot

Kodutütred

Kooli õpilastest on moodustatud Kodutütarde rühm. Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille eesmärk on kasvatada noori Eesti kodanikeks, austama oma kodu ja kodumaad. Korraliselt toimuvad rühma koondused, pidulikult tähistatakse Eesti riigi ja ajalooga seotud sündmusi, lisaks osaletakse laagrites ning teistes Kodutütarde ettevõtmistest.

Juhendaja: Kert Astel, kerttyri@yahoo.com

Grupid:

Kodutütred, 3.-7. kl, reedeti (2 korda kuus) 13:30-15:00

Koorid

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutseb koolis koor, mis esineb kooli tähtpäevadel ning osaleb väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel. Vt täpsemalt koori ainekavast.

Koorijuhid: Mari Tooming (lastekoor), Anna Humal (mudilaskoor)

Grupid:

Mudilaskoor, 1.-3. kl, teisipäeviti 08.10-08.50 (suur saal)

Lastekoor, 4.-7. kl, teisipäeviti 08.10-08.50 (rõdufuajee)