HUVIRINGID

HUVIKOOLI TUNNIPLAAN 2021 sügis


Õppeaasta 2021/2022 huviringid:


Keraamika

Keraamika huviring on mõeldud õpilastele, kes soovivad luua savist keraamilisi tarbeesemeid ja väljendada oma loovust savist pisiplastikas.
– Erinevad voolimistehnikad
– Vormiõpetus
– Loovuse ja leidlikkuse arendamine
– Peenmotoorika arendamine
keraamika õppekava

Juhendaja: Airi Gailit, airi@luterlik.edu.ee

“Airi ja keraamika on võitnud minu laste südamed, aitäh!” tagasisideküsitlus kevad 2021


Judo

Ringi eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ja erinevate kehaliste võimete mitmekülgne arendamine.

*Sportlike iseloomuomaduste, suhtumiste ja hoiakute arendamine.  

*Kiiruse, osavuse, vastupidavuse, koordinatsiooni, painduvuse, motoorsete põhioskuste arendamine; õige kehahoiaku kujundamine.

juhendaja Jaan Angerjärv  jaan@luterlik.edu.ee


Riigikaitse

“Riigikaitseringist räägitakse kodus alati põnevusega!” tagasideküsitlus 2021

Riigikaitse ringis tutvustatakse riigikaitset, selle ülesehitust ja seotust erinevate eluvaldkondadega, et arendada õpilastes kodanikujulgust, kohuse- ja vastutustunnet, kujundada isamaalist meelsust ning arendada armastust oma kodu ja riigi, austust eesti keele ja kultuuri vastu.

Õpitakse ka esmaseid võtteid, oskusi, teadmisi liikumiseks looduses, tegutsemiseks ohuolukorras, abistamiseks traumade ja õnnetuste puhul.

riigikaitse õppekava

Juhendaja: veebel Aare Nõmm (Kaitseliit, Tallinna malev)


Malering

Malering pakub 

* kõva ajuragistamist  * andekaid trennikaaslasi  * arendavat keskkonda 

* tähelepanu- ja keskendumisoskuse arendamist

Juhendaja: Andre Uibos


Teadus- ja tehnikaring

“Nädala oodatuim huviring, laste täielik lemmik!” rahuloluküsitlus 2021

Igas ringitunnis tutvutakse uue teemaga – käsitletakse nii loodus- kui materjaliteadust, füüsikat ja keskendutakse neil põhinevale inseneeriale ja tehnikale.  Sisu avatakse läbi rohkete näidete (maailma tuntud objektid, ajaloosündmused, protsessid) kasutades visualiseerimiseks digivahendeid; tutvustatakse nende põhjuseid, tagajärgi, ülesehitust jmt läbi kogemise ja katsete (sh teadusteater) ja rakendatakse kõik õpitu ka praktikasse (isetegemine, meisterdamine, võistlused). Ehk liigutakse suurelt väiksele, üldpildilt detailidele ja teoorialt praktikale.

Juhendaja Alex Savolainen on noor teadlane, inseneriteaduste tudeng, saate “Rakett 69”  3. koha omanik 2017. aastast.

tehnikaringi õppekava


Robootika ja multimeedia

Robootikaringi eesmärgiks on ärgitada laste tehnika-alast huvi ja arendada noorte digipädevusi läbi põnevate ülesannete, meeskonnatöö ja projektide. Algajad huvilised (lasteaed ja 1.-2.klass) alustavad toimetamist robootika lahendustega nagu Bee-Bot, Ozobot, WeDO Lego Education, Dash, kasutatakse WeDo graafilist programmeerimist (Igas ringitunnis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet). Järgmistes vanusegruppides laiendatakse tegevust järjest enamatesse valdkondadesse ning tehakse tutvust ka optika, fotograafia ja animatsiooniga 3-D modelleerimiseni välja.

Juhendaja  Kerli Mikk, kerlimikk@gmail.com

robootika õppekava

“Tore ja põnev on igasuguseid uusi asju leiutada ja vaadata, mis välja tuleb. Õpetaja on abivalmis ja tore”  laste tagasiside 2021


Draama ja loovusring 

Draama ja loovusringi eesmärk on
– õpetada iseennast ja maailma vaatlema ja analüüsima;
– arendada sõnalist- ja füüsilist eneseväljendust;
– arendada esteetiliste väärtuste tunnetamist, empaatiat ja koostööoskust;
– õppida tundma erinevaid draamatehnikaid.

Juhendaja: Kadri Käärde

“Juhendaja väga loov, paindlik ja pühendunud” tagasisideküsitlus 2021

draama- ja loovusringi õppekava


Arvutiring

Arvuti põhifunktsioonide omandamine, andmete varundus ja turvalisus (neti-, viirustõrje), eesti e-teenused, pilditöötlus (vabavaralised paint ja gimp), heli, videomontaaž,

Sihtrühmaks III kooliaste.

Juhendaja: Rain Lõpp

 


Koorid

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutsevad koolis mudilas- ja lastekoor, mis esinevad kooli tähtpäevadel ning osalevad väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel. Vt täpsemalt koori ainekavast.

Koorijuhid: Mari Tooming (lastekoor), Anna Humal (mudilaskoor)

 

Prantsuse keel

Keele õppimine (liikumis)mängude, laulude, käelise tegevuse, kirjalike harjutuste, video vaatamise ja kuulamise jne kaudu. Uute teadmiste ja oskuste harjutamine ja kinnistamine erinevate tegevuste kaudu läbi mitme tunni. Sõnavara: viisakusväljendid, numbrid, värvid, enda tutvustamine, pereliikmed, toiduained, kehaosad, mõned sümbolite ja kommetega seotud sõnad, tegevused, sõidukid jne. Grammatika: isikulised asesõnad, reeglipäraste tegusõnade pööramine, artiklite kasutamine, kohamäärsõnad jne. Hääldus: tähestiku häälimine, konkreetsete sõnade hääldamine, lihtsamad hääldusreeglid.

prantsuse keele ringi õppekava

Juhendaja: Eva Ingerpuu-Rümmel