VÄLISHINDAMINE

Kooli nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium (Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee; mobiiltelefon 5687 0346; lauatelefon 735 4068).

RIIKLIKU JÄRELEVALVE ÕIENDTartu Luterliku Peetri Kooli riikliku järelevalve tulemused (periood 21.09-02.10.2015)

Riikliku järelevalve õiendi kokkuvõttest:

“Lähtudes riikliku järelevalve eesmärgist ja järelevalve teostamisel kogutud andmetest, saab teha järelduse, et Tartu Luterlik Peetri Kool on jätkusuutlik, õppiv ja arenev organisatsioon. Kooli arengut toetab ühiseid väärtusi järgiv, motiveeritud ja pädev õpetajaskond. Õppe- ja kasvatustegevuses nii põhikoolis kui lasteaias on kesksel kohal õpilane/laps ja tema arenguvajadused. MTÜ-l Tartu Luterlik Peetri Kool ja koolil endal on toimiv ja tihe koostöö lastevanematega, EELK Tartu Peetri Kogudusega, Tartu Linnavalitsusega. Riikliku järelevalve tulemustest lähtuvalt puudub vajadus ettepanekute ja ettekirjutuste tegemiseks kooli pidajale ja kooli direktorile.”

 

2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside – Tartu Luterlik Peetri Kool