SISEHINDAMINE

Sisehindamine on Peetri koolis pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja haridusasutuse järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja asutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse TLPK arengukava ning arengukava tegevuskava ning õppeaastate üldtööplaanid. Vt lähemalt dokumendist “Tartu Luterliku Peetri Kooli sisehindamise kord”.

TLPK III arenguperiood 2019-2022 sisehindamise koondaruanne (seisuga 10.06.2022)