Emakeelest

Emakeelest

Ehkki eesti keele aastast on läbi vaid veerand, jääb emakeelekuu kohe selja taha. Usume, et saime seda kuud vääriliselt tähistada ja eesti keelt au sees hoida. Igapäevastele keele ja kirjanduse tunniteemadele lisandus märtsis mitmeid võistlusi, ettevõtmisi ja proovilepanekuid nii majas sees kui ka väljaspool.
Kuu alguses osalesid 5. ja 6. klassi võistkonnad edukalt Oskar Lutsu majamuuseumi korraldatud mängus „Nööbid on ära“ – tuttav fraas kõigile „Kevade“ lugejatele. Võistlusmängu kokkuvõtete tegemisel kohtusid osalejad Tartu Linnamuuseumi kaunis saalis kirjanik Anti Saarega. Koolimajas korraldasime emakeelenädalal kõige susisevamate, helisevamate ja põrisevamate sõnade valimised, alustades nimekirjade koostamise ning lõpetades hääletamisega. Nädala jooksul lugesime
veel kaunist emakeelset luulet ning otsisime luuletustest vihjeid aastaaegadele. Teine kooliaste tähistas emakeelepäeva ühise tunniga, mille jooksul autasustasime kõige visamaid lugejaid, kes ei kohku tagasi ka paksude raamatute ees; panime oma teadmised proovile vanamoeliste sõnade arvamismängus ja kirjutasime täiesti oma etteütluse Eestist.
Emakeelenädala lõpus osales 4. klassi võistkond tublilt üle-eestilise kirjandusmängu maakondlikus eelvoorus, mille tarvis tuli esmalt lugeda läbi tosin etteantud raamatut.
Emakeelekuu viimasel reedel panid 4., 5. ja 6. klassi esindajad oma teadmised proovile koos teiste koolide parimatest parimate emakeeletundjatega linna õigekirjaolümpiaadil ning tõestasid igati arvestatavate tulemustega, et me kuulume paksu koorekihti. Ellen Niidu etluskonkursil osalejad peavad aga võistlustulle astumisega veel mõned päevad ootama.
Toimekat eesti keele aasta jätku ning ehedat sajandivanuse riigikeele kasutamist, väärikat hoidmist ja austamist meile kõigile!

Põlva õppekoha 1. õpetaja

Põlva õppekoha 1. õpetaja

1. septembril Põlvas õppetööd alustava kristliku põhikooli, Tartu Luterliku Peetri Kooli filiaali esimeseks klassiõpetajaks saab elupõline õpetaja Urve Järg.

Urve on olnud kõnehäiretega laste õpetaja, klassiõpetaja, õppejuht, tugiisik ja näiteringi juhendaja. Ta oli üks Mammaste Algkooli rajajatest, algatades seal koostöös kogukonna ja õpetajatega palju toredaid traditsioone – kogu koolipere ühine nädala algus õnnistava palvega, nädala motoga, tunnustamistega jne. Kooli õppekavasse tõi Urve võru keele ja kultuuri koostöös Võru Instituudiga. 2000ndal aastal pälvis ta Johannes Käisi preemia, sest õpetamisel on ta juhindunud üldõpetusest ja ainetevahelisest lõimingust – samadest põhimõtetest, mida peab oluliseks ka Tartu Peetri Kool.

Kolleegide sõnul on Urve toetav, hooliv ja hea kaaslane igas olukorras; ta armastab inimesi, oma tööd, hobisid ja ka kohustusi. Koos abikaasa Paavoga on ta üles kasvatanud kolm tublit last ja neil on ka neli lapselast. Urve on pälvinud Põlvamaal Aasta ema tiitli 2008. aastal. Ta on ka harrastusnäitleja, kes on õppinud Vanemuise draamastuudios, laulnud Vanemuise ooperikooris ja etendanud Põlva Harrastusteatris kandvaid rolle.

Põlva filiaal lähtub Tartu Peetri Kooli õppekavast, juhtkond on sama nii Tartus kui Põlvas, samuti tugispetsialistide teenused. Usundiõpetuse tunde aga hakkab andma armastatud õpetaja Anar Anijalg.

Lähemalt Põlva filiaali õpilaste vastuvõtust ja ettevalmistustöödest.

 

1. klass Tartus vastuvõetud!

1. klass Tartus vastuvõetud!

Peetri kooli uus 1. klass on Tartus vastuvõetud – täname vanemaid usalduse eest! Vastuvõtt jätkub septembris avatavasse Põlva õppekoha 1. klassi! 7. märtsil (kell 17.00) toimub Põlva pastoraadis (Kesk 11) esimene kooli tegevust tutvustav kohtumisõhtu. Kõik huvilised koolieelikute vanemate seast on palutud ja oodatud. Osalemissoovist palume eelnevalt kirjutada: polva@luterlik.edu.ee

Põlva õppekohast ja vastuvõtust saab lähemalt lugeda kooli kodulehel.

Palju õnne Eesti!

Palju õnne Eesti!

Palju õnne 101-aastasele Eesti Vabariigile! Oleme tänulikud ja uhked oma pärandi üle.

Sada aastat tagasi, 23. veebruaril 1919, tähistati Peetri koolis Eesti riigi esimest sünnipäeva. Loeti ette iseseisvusmanifest ning koolijuhataja pidas pidukõne “Eesti oma kool”. Võib vaid aimata millest ta rääkis… Kooli kroonika (lk 97) vahendab: “Kool korraldas maksuta laste-õhtu oma kooli lapsevanematele ja kutsutud külalistele järgmise eeskavaga:”

Peetri kooli kroonika 

Septembris alustab Põlva linnas kristlik kool

Septembris alustab Põlva linnas kristlik kool

Tartu Luterlik Peetri Kool avab koostöös EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse ja kohaliku kogukonnaga 2019/2020 õppeaastast Põlva linnas oma filiaali. Klassi kaupa kasvava põhikooli koduks saab ajalooline pastoraadihoone Põlva kesklinnas (Kesk tn 11). Ettevalmistustööd kooli rajamiseks on käimas.

Direktor Tarvo Siilabergi sõnul toetab Peetri kool kohalikku algatust Põlvasse kogukonnakeskse ja väärtuskasvatusel põhineva kooli rajamiseks. “Peetri kool on Tartus jõudsalt kasvanud ning arenenud. Põlva filiaali puhul kasutame seniseid kogemusi parimal moel. Peame oluliseks õpetaja eeskujust lähtuvat kristlikku väärtuskasvatust, empaatiavõime arendamist õpilastes ning rahvuskultuuri,” lausus ta.

Oma tegevuses lähtub kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt väljatöötatud „Hea Kooli” arengumudelist ning arusaamast, et lisaks väärtusharidusele peab kool andma ka väärt haridust. Põlvas oma filiaali avavas luterlikus koolis on õppetöö aluseks üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine, mille raames saavad täidetud ka riikliku õppekava nõuded. Koolis töötavad kõik vajalikud tugispetsialistid. Eesmärkide saavutamiseks tehakse tihedat koostööd perede, koolikogukonna ning kohaliku omavalitsusega.

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola sõnul tuli algatus Põlvasse kristliku üldhariduskooli loomiseks niiöelda altpoolt, lapsevanemate ja samuti mõnede munitsipaalkoolis töötavate kristlastest pedagoogide poolt. Õpetaja Nigola peab oluliseks arvestada Põlvas kohalikku identiteeti, siinse paikkonna vaimset pärandit ja ka isamaalist mõtteviisi.

Vastuvõtt uue kooli 1. klassi on avatakse 22. veebruarist. Kogu vastuvõtuks vajalik eelinfo avaldatakse Peetri kooli kodulehel. Märtsis ja aprillis toimuvad uute peredega kohtumis- ja aruteluõhtud. Aprillis ja mais peetakse ka eelkooli tunnid, mis toetavad kooliks valmistumist ning tutvumist koolikeskkonna ning klassikaaslastega.

Täpsustavad küsimused on oodatud aadressil polva@luterlik.edu.ee.

Põlva pastoraat, Kesk tn 11