Septembris alustab Põlva linnas kristlik kool

Tartu Luterlik Peetri Kool avab koostöös EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse ja kohaliku kogukonnaga 2019/2020 õppeaastast Põlva linnas oma filiaali. Klassi kaupa kasvava põhikooli koduks saab ajalooline pastoraadihoone Põlva kesklinnas (Kesk tn 11). Ettevalmistustööd kooli rajamiseks on käimas.

Direktor Tarvo Siilabergi sõnul toetab Peetri kool kohalikku algatust Põlvasse kogukonnakeskse ja väärtuskasvatusel põhineva kooli rajamiseks. “Peetri kool on Tartus jõudsalt kasvanud ning arenenud. Põlva filiaali puhul kasutame seniseid kogemusi parimal moel. Peame oluliseks õpetaja eeskujust lähtuvat kristlikku väärtuskasvatust, empaatiavõime arendamist õpilastes ning rahvuskultuuri,” lausus ta.

Oma tegevuses lähtub kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt väljatöötatud „Hea Kooli” arengumudelist ning arusaamast, et lisaks väärtusharidusele peab kool andma ka väärt haridust. Põlvas oma filiaali avavas luterlikus koolis on õppetöö aluseks üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine, mille raames saavad täidetud ka riikliku õppekava nõuded. Koolis töötavad kõik vajalikud tugispetsialistid. Eesmärkide saavutamiseks tehakse tihedat koostööd perede, koolikogukonna ning kohaliku omavalitsusega.

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola sõnul tuli algatus Põlvasse kristliku üldhariduskooli loomiseks niiöelda altpoolt, lapsevanemate ja samuti mõnede munitsipaalkoolis töötavate kristlastest pedagoogide poolt. Õpetaja Nigola peab oluliseks arvestada Põlvas kohalikku identiteeti, siinse paikkonna vaimset pärandit ja ka isamaalist mõtteviisi.

Vastuvõtt uue kooli 1. klassi on avatakse 22. veebruarist. Kogu vastuvõtuks vajalik eelinfo avaldatakse Peetri kooli kodulehel. Märtsis ja aprillis toimuvad uute peredega kohtumis- ja aruteluõhtud. Aprillis ja mais peetakse ka eelkooli tunnid, mis toetavad kooliks valmistumist ning tutvumist koolikeskkonna ning klassikaaslastega.

Täpsustavad küsimused on oodatud aadressil polva@luterlik.edu.ee.

Põlva pastoraat, Kesk tn 11